Poland

Clifford Chance doradzała ING Bankowi Śląskiemu

Kancelaria Clifford Chance doradza³a ING Bankowi Œl¹skiemu S.A. w zwi¹zku z finansowaniem w kwocie 75,3 mln PLN udzielonym Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizacjê planu inwestycyjnego na lata 2021-2026.

Plan inwestycyjny spó³ki przewiduje przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej ponad 90 nowych obszarów dystrybucyjnych, g³ównie osiedli mieszkaniowych. Zgodnie z planem do roku 2026 spó³ka bêdzie dysponowa³a baz¹ oko³o 80 tysiêcy klientów, którym zaoferuje nie tylko us³ugi dystrybucyjne, ale tak¿e sprzeda¿ energii elektrycznej oraz szerok¹ gamê produktów i us³ug dodatkowych.

Zespó³ Clifford Chance nadzorowany by³ przez Andrzeja Stosio (Partner), a pracami nad transakcj¹ kierowa³ Micha³ Jadwisiak (Senior Associate). W sk³ad zespo³u weszli równie¿ Piotr Wêc³awowicz (Associate) i Mateusz Ciechomski (Associate). ***

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17