Poland

Cieślik & Górski: Wałęsa Stonogą, Jadwiga Bondem

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Wa³êsa Stonog¹, Jadwiga Bondem, Kaja z koronk¹, Jerzy z Brzêczkiem, no i ogólny poœlizg.

Nie pytaj wiêc, komu dzwoni Brzêczek. Bo dzwoni Jerzemu.

Nie bez powodu parafrazujemy klasykê. Oto z dnia na dzieñ, bez podania przyczyny, Zbigniew Boniek wywali³ trenera reprezentacji Polski. I by³o mu przykro, bo wczeœniej przez lata go broni³. No to kto naprawdê zwolni³ Brzêczka? Patrz¹c na styl, to chyba Robert Lewandowski. On naprawdê potrafi wywaliæ z hukiem. Jak wyrzuci³ mened¿era, to ten od razu wyl¹dowa³ w areszcie.

Oczywiœcie niejeden Lewandowski zwalnia w takim stylu. Prezes te¿. Ale PZPN-owi to nawet on nie da rady. Tam z w³adz¹ jest krótka pi³ka. Jakby co, to od razu strzelaj¹. Karnego.

W ogóle z tymi zwi¹zkami sportowymi trzeba by zrobiæ porz¹dek, no bo np. narciarze uknuli spisek przeciwko pos³ance Emilewicz z PiS-u. Najpierw j¹ przy³apano na stoku, potem wyda³a oœwiadczenie, ¿e by³a z synami zawodnikami. A jeszcze póŸniej siê okaza³o, ¿e jednakowo¿ m³odzi ludzie ¿adnych licencji nie maj¹. No i narciarze pani¹ pos³ankê wyœlizgali......

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago