Poland

Ciepłownictwo stawia na inwestycje

Energetyka

Mariusz Majkut jest prezesem E.ON

materiay prasowe

Modernizacja sektora ciepowniczego wymaga nowatorskich rozwiza. Kierunek jest jeden stopniowa dekarbonizacja i wzrost efektywnoci energetycznej. Inwestycje mog by przeprowadzane przy wsppracy biznesu z samorzdami.

Materia powsta we wsppracy z firm E.ON

Ciepownictwo zmaga si z rosncymi kosztami, spadkiem rentownoci, a w perspektywie ma znaczce inwestycje zwizane z polityk klimatyczn wynika z raportu Urzdu Regulacji Energetyki. Unijne plany ograniczenia emisji CO2 zostay niedawno zwikszone. Tymczasem a 80 proc. systemw ciepowniczych w naszym kraju naley do grupy nieefektywnych. Reforma ciepownictwa jest niezbdna, a wszystko wskazuje, e transformacja bdzie duga i kosztowna. Tutaj z pomoc mog przyj rodki unijne, ktrych szeroki strumie bdzie wspiera realizacj projektw w sektorze energetycznym i ciepowniczym.

Szczecin pionierem

Kluczem do sprawnej realizacji innowacyjnych inwestycji jest wsppraca biznesu z samorzdami. Dziki niej np. w szwedzkim Malm udao si w 100 proc. zaspokoi potrzeby energetyczne dzielnicy Hyllie z energii wiatrowej, sonecznej, biomasy i recyklingu odpadw organicznych. W tym kierunku poszo miasto partnerskie Malm Szczecin, gdzie powstaje pierwsza w Polsce sie niskoparametrowa, ktra bdzie wykorzystywaa przede wszystkim to, czego wszyscy mamy w nadmiarze, czyli ciepo odpadowe.

Jak podkrela Mariusz Majkut, prezes E.ON edis energia, sie pitej generacji bdzie budowana na wyspie asztownia, a pierwszym odbiorc ciepa bdzie Morskie Centrum Nauki im. Jerzego Stelmacha. To rozwizanie uatwia dekarbonizacj systemw ciepowniczych oraz wykorzystanie ciepa odpadowego i energii ze rde odnawialnych. A to z kolei znaczco wpywa na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i ciepa do atmosfery zaznacza.

Kluczowym zaoeniem strategii miasta jest dbanie o wysok jako ycia. Chcemy, eby Szczecin by miastem zielonym i ekologicznym, ktre jest oparte o najnowsze rozwizania technologiczne. Dziaania SEC prowadzone na asztowni idealnie wpisuj si w te zaoenia. Ciesz si, e to wanie w naszym miecie moemy szeroko korzysta z innowacji tworzonych przez E.ON i wprowadza je jako pierwsi w Polsce mwi wiceprezydent Miasta Szczecin Krzysztof Soska.

Realizowana przy udziale rodkw unijnych inwestycja na asztowni jest pierwszym tego typu przedsiwziciem w Polsce, ale w Europie obszary samowystarczalne energetycznie, oparte wanie o t technologi, ju z powodzeniem funkcjonuj (w Europie s 44 systemy oparte o sieci niskotemperaturowe i odzysk ciepa, natomiast te funkcjonujce w oparciu o ectogrid s dwa Niemcy i Szwecja, a trzeci powstaje w Polsce, w Szczecinie). Dziki temu, e obecny od 15 lat na polskim rynku E.ON edis energia jest udziaowcem i partnerem SEC, Szczecin moe sta si pierwszym beneficjentem tego innowacyjnego rozwizania.

Niskotemperaturowe sieci ciepownicze wsppracujce z pompami ciepa/chodu s przyszoci ciepownictwa. Wedug analiz Euroheat & Power zapotrzebowanie na ciepo do 2050 r. spadnie na naszym kontynencie od 20 do 30 proc. Popyt na chd wzronie a o 300 proc. w odniesieniu do bazowego roku 2006.

Wyzwania pod lup

Mariusz Majkut ocenia, e sektor ciepowniczy ma przed sob dwa gwne wyzwania.

Pierwszym jest kwestia inwestycji w odnawialne rda energii, dostosowane do lokalnej specyfiki. Perspektywy rozwoju s tu due, a przykadem moe by wanie energia zawarta w cieple odpadowym stanowi ona najwiksze na wiecie niewykorzystane rdo energii, poniewa a prawie poowa ciepa wytwarzanego w przemyle jest tracona. Drugim wyzwaniem jest modernizacja sieci przesyowych i dystrybucyjnych, tak aby dostosowa je do zmieniajcej si struktury miksu energetycznego mwi.

Koncern wskazuje, e przykadem innowacyjnych, ju zrealizowanych, inwestycji jest Centrum Posejdon przyczone do sieci Szczeciskiej Energetyki Cieplnej. Budynek wykorzystuje nowoczesne technologie pozwalajce na uzyskanie wasnego ciepa i chodu w 80 proc.

Due nadzieje wizane s rwnie z rozwizaniami opartymi na tzw. gbokiej geotermii, czyli wykorzystujcymi ciepo ska lecych na gbokoci kilku kilometrw i pozwalajcymi osign wysokie parametry cieplne wody, nawet do 140 stopni Celsjusza. Obecnie takie odwierty s prowadzone testowo we wspomnianym ju Malm, gdzie ju w 2022 r. spodziewane jest osignicie mocy rzdu 4050 megawatw. Docelowo, w cigu dziesiciu lat, technologia ta pozwoli na zabezpieczenie nawet poowy ciepa dla caego miasta. E.ON chciaby sprawdzi moliwoci wdroenia tego typu rozwiza ju niedugo take w polskich miastach.

Materia powsta we wsppracy z firm E.ON

Football news:

Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the
🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji
Tebas about klasiko: the Game of the best teams in the world. The most important match of club football
Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team