Poland

Cięcie stóp kolejną zmorą kredytodawców

Adobe Stock

Zerowe, a tym bardziej ujemne stopy procentowe obni¿y³yby wyniki banków. Ucierpieæ na tym mogliby tak¿e klienci.

Prezes NBP Adam Glapiñski przyzna³, ¿e gdyby perspektywy koniunktury gospodarczej siê pogorszy³y, mo¿e siê pojawiæ potrzeba obni¿enia stóp. Doda³, ¿e dopuszcza nawet ujemne stopy procentowe w Polsce. – Musia³oby to siê jednak wi¹zaæ z radykalnym pogorszeniem sytuacji gospodarczej – stwierdzi³ Glapiñski.

Ucierpia³yby na tym banki, których wynik odsetkowy znalaz³by siê pod jeszcze wiêksz¹ presj¹. Od marca stopa referencyjna spad³a z 1,5 proc. do 0,1 proc. – Nie s¹dzê, aby dosz³o do kolejnych obni¿ek stóp, zw³aszcza poni¿ej zera. By³by to kolejny cios dla systemu bankowego przy zerowych wrêcz korzyœciach – mówi Marcin Materna, szef dzia³u analiz Millennium DM.

Ju¿ ostatnie ciêcie z maja by³o dla banków bardzo bolesne, bo ich koszty finansowania depozytami nawet przed tym ruchem by³y bliskie zera, wiêc nie mog³y ich dalej obni¿aæ w celu zneutralizowania negatywnego wp³ywu ni¿szych stóp na przychody odsetkowe. Gdyby dosz³o do kolejnego ciêcia, szczególnie poni¿ej zera, by³oby to bardziej dotkliwe, ni¿ gdy stopy by³y wy¿sze i bankom udawa³o siê prze³o¿yæ spadek stóp na klientów w pe³ni pod wzglêdem ni¿szych stawek depozytów terminowych (i w po³owie w przypadku depozytów bie¿¹cych).

– By³by to te¿ kolejny skok na oszczêdnoœci obywateli. Oszczêdzaj¹cy trac¹, bud¿et zyskuje w postaci darmowego finansowania. Oszczêdzanie w banku przy rosn¹cej inflacji w tych warunkach jest wyra¿eniem zgody na 2–3 proc. rocznej utraty realnej wartoœci. Banki przenios¹ straty na klientów w postaci wzrostu mar¿ i op³at. Zatem wp³yw obni¿ek najbardziej odczuj¹ po roku–dwóch sami Polacy w postaci braku odsetek od lokat i jeszcze wiêkszych op³at za korzystanie z kont czy przy braniu kredytu. Skorzystaj¹ jedynie ci, którzy wziêli w przesz³oœci kredyty – mówi Materna.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7