Poland

Ciech ma sodę do produkcji leków

Certyfikowany produkt chemicznej grupy, nale¿¹cej do Kulczyk Investments, ju¿ testuj¹ klienci z bran¿y farmaceutycznej w Europie.

Nale¿¹ca do Ciechu niemiecka fabryka sody uzyska³a certyfikat GMP, umo¿liwiaj¹cy wejœcie na perspektywiczny rynek farmaceutyczny. Zak³ad zosta³ te¿ wpisany do europejskiej bazy EudraGMP. Oznacza to, ¿e produkowana tam soda oczyszczona mo¿e byæ stosowana jako substancja czynna w produkcji leków i wyrobów medycznych.

Dopuszczona do stosowania w przemyœle farmaceutycznym soda pochodzi z nowej linii produkcyjnej Ciechu, uruchomionej w 2019 r. za oko³o 100 mln z³. Obecnie niemiecka fabryka mo¿e produkowaæ nawet 50 tys. ton tego specjalistycznego wyrobu, z ogólnych mocy na poziomie 110 tys. ton rocznie.

– Rok 2021 bêdzie pierwszym, w którym w pe³ni wykorzystamy potencja³ nowej linii, zarówno pod k¹tem zdolnoœci produkcyjnych, jak i oferowania klientom najwy¿szej jakoœci produktu, potwierdzonej certyfikacj¹ i wieloma audytami. To wa¿ny krok w realizacji strategii grupy, której celem jest m.in. konsekwentne zwiêkszanie udzia³u produktów specjalistycznych w naszym portfolio – podkreœla Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.

Chemiczna grupa wytwarza te¿ sodê w dwóch polskich fabrykach, ale to przede wszystkim produkt u¿ywany w przemyœle, g³ównie do produkcji szk³a. Sodê oczyszczon¹ produkuje te¿ w zak³adzie w Inowroc³awiu. – Jednak¿e to soda z Niemiec jako pierwsza zosta³a dopuszczona na rynek jako substancja aktywna. Otwiera to nowe mo¿liwoœci ekspansji na perspektywiczny rynek farmaceutyczny, który charakteryzuje siê ponadprzeciêtnym tempem rozwoju – zaznacza Adam Czarnul, szef biznesu sodowego w grupie Ciech. Dodaje, ¿e spó³ka ma ju¿ okreœlon¹ grupê klientów w Europie i poza ni¹, którzy aktualnie testuj¹ produkt. – Proces homologacji w zale¿noœci od firmy i regulacji wewnêtrznych mo¿e trwaæ od kilku do kilkunastu miesiêcy. Klienci musz¹ przetestowaæ wiele partii produkcyjnych oraz upewniæ siê co do pe³nej powtarzalnoœci i jakoœci naszej sody. Zak³adamy stopniowy wzrost sprzeda¿y do najbardziej wymagaj¹cych odbiorców – zapowiada Czarnul. Zapewnia, ¿e w tym samym czasie zak³ad wytwarza sodê dla innych grup klientów, co pozwala na pe³ne wykorzystanie technicznych mo¿liwoœci instalacji.

Football news:

Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak
First, Zidane famously outsmarted Gasperini with a no-striker scheme. And then there was a deletion-and confused the plans of both teams