Poland

Chorwacja opowie, jak bezpieczna jest dla turystów

Chorwacja uruchomi³a platformê internetow¹, na której przyjezdni odnajd¹ obiekty turystyczne oznaczone god³em Safe Stay in Croatia (B¹dŸ bezpieczny w Chorwacji), potwierdzaj¹cym utrzymywanie przez nie re¿imu bezpieczeñstwa.

Certyfikat przyznaje od tego roku Ministerstwo Turystyki i Sportu. Platforma ma te¿ wersjê polsk¹ (www.safestayincroatia.hr/pl).

Certyfikowane jest wszystko co s³uzy turystom – miejsca, obiekty zakwaterowania, firmy transportowe, restauracje, atrakcje turystyczne. Warunkiem jest przestrzeganie standardów ochrony zdrowia i higieny Œwiatowej Rady ds. Podró¿y i Turystyki i Chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Emblemat „Safe Stay in Croatia” umieszczany jest w widocznych miejscach, by by³ wskazówk¹ dla goœci. Chorwacja od pocz¹tku pandemii koronawirusa pos³uguje siê te¿ certyfikatem „Safe travels“ przyznanym przez WTTC.

Przygotowuj¹c siê do sezonu turystycznego bezpieczeñstwo i zdrowie goœci i naszych obywateli postawiliœmy na pierwszym miejscu – zapewnia cytowana w komunikacie Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej minister turystyki i sportu Nikolina Brnjac. – Mowa o projekcie, który powsta³ przy wspó³pracy z Rad¹ ds. Odbudowy i Rozwoju Turystyki, której cz³onkami s¹ wszystkie stowarzyszenia bran¿owe w Chorwacji.

Z kolei dyrektor generalny Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej Kristjan Stanièiæ zapowiada „dzia³ania promocyjne, które bêd¹ prowadzone wiosn¹, miêdzy innymi w Polsce”. – Naszym celem jest przekazanie wiedzy na temat protoko³ów sanitarno-epidemiologicznych, które obowi¹zuj¹ w Chorwacji – mówi Stanièiæ.

– Oprócz strony internetowej w jêzyku polskim przygotowaliœmy film promocyjny poœwiêcony tej tematyce – dodaje dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce Agnieszka Puszczewicz. – Nie mo¿emy siê ju¿ doczekaæ, aby znów powitaæ naszych goœci i przyj¹æ ich w Chorwacji w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Football news:

In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate