Poland

Chiny nakładają sankcje na 28 osób z administracji Trumpa

AFP

Nied³ugo po zaprzysiê¿eniu Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Chiny na³o¿y³y sankcje na 28 osób z administracji Donalda Trumpa. Na liœcie znaleŸli siê miêdzy innymi by³y sekretarz stanu Mike Pompeo, by³y doradca ds. bezpieczeñstwa narodowego Robert O'Brien oraz by³y doradca ds. handlu w Bia³ym Domu Peter Navarro.

Chiñskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowa³o, ¿e sankcje na³o¿one zosta³y za "szalone dzia³ania, które powa¿nie ingerowa³y w wewnêtrzne sprawy Chin”. Jak dodano, 28 osobom z administracji by³ego prezydenta USA oraz cz³onkom ich najbli¿szej rodziny „nie wolno wje¿d¿aæ na terytorium Chin, Hongkongu i Makau”. „Oni oraz firmy i instytucje z nimi powi¹zane maj¹ równie¿ zakaz prowadzenia interesów z Chinami" - zaznaczono.

Administracja Donalda Trumpa w ostatnim czasie zaostrzy³a dzia³ania przeciwko |Chinom. Nak³ada³a miêdzy innymi c³a na chiñski eksport oraz sankcje na chiñskie firmy i urzêdników. By³y prezent USA wielokrotnie wprost obwinia³ tak¿e Chiny za globalny kryzys zdrowotny spowodowany pandemi¹ koronawirusa.

Na³o¿enie sankcji mia³o miejsce nied³ugo po zaprzysiê¿eniu Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe