Poland

Chiny: Duży wzrost liczby bezobjawowych zakażeń

W Chinach w ci¹gu doby wykryto 20 objawowych i 161 bezobjawowych zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - poda³a chiñska komisja zdrowia publicznego. Do du¿ego wzrostu liczby bezobjawowych zaka¿eñ dosz³o w Sinciangu.

Spoœród zaka¿eñ objawowych wykrytych w ci¹gu doby w Chinach wszystkie 20 to zaka¿enia wykryte u osób wracaj¹cych do Chin spoza ich granic - podkreœla chiñska komisja zdrowia publicznego.

Spoœród 161 bezobjawowych zaka¿eñ 137 to zaka¿enia, do których dosz³o na terytorium Chin.

W mieœcie Kaszgar w Sinciangu rozpoczêto testowanie 4,75 mln mieszkañców, po wykryciu bezobjawowego zaka¿enia koronawirusem w fabryce odzie¿y.

W wyniku przeprowadzonych ju¿ w Kaszgar testów 25 paŸdziernika informowano o 137 bezobjawowych zaka¿eniach koronawirusem.

W Chinach kontynentalnych od pocz¹tku epidemii wykryto 85810 objawowych zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. Na COVID-19 zmar³y w Chinach kontynentalnych 4634 osoby - o ostatnim zgonie chorego na COVID Chiny informowa³y 17 kwietnia.

Football news:

Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you