Poland

Chiny blokują rozwój małych aut elektrycznych

Chiñski dziennik China Daily poinformowa³ o obni¿eniu dotacji na ma³e samochody elektryczne, powo³uj¹c siê na informacje opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MOF).

Chiny s¹ liderem rozwoju samochodów elektrycznych. Obecnie Pañstwo Œrodka odpowiedzialne jest za sprzeda¿ najwiêkszej liczby aut zasilanych z gniazdka na œwiecie. Potwierdzaj¹ to wyniki, wed³ug których w 2020 roku w Chinach sprzedawano 42 proc. pojazdów elektrycznych na œwiecie (styczeñ-sierpieñ 2020), w Europie 36,8 proc., a w Ameryce Pó³nocnej 17,7 proc. Mimo coraz wiêkszego rozkwitu tej grupy pojazdów, w Chinach podjêto decyzjê o zmniejszeniu subsydiów na samochody typu NEV (Neighborhood Electric Vehicle). S¹ to ma³e auta, którymi mo¿na podró¿owaæ z prêdkoœci¹ do 40 km/h. Dla przyk³adu za NEV uwa¿any jest Renault Twizzy, który na chiñskim rynku ma sporo klonów .

Chiñski klon Renault Twizzy – Zhejiang Rayttle E28.

Zgodnie z informacjami podanymi przez China Daily, Ministerstwo Finansów (MOF) obni¿y³o dotacje w transporcie publicznym, sanitacji œrodowiska, us³ug pocztowych i logistyki, lotnisk lotnictwa cywilnego z 20 do 10 proc. Dodatkowo w opublikowanym wspólnie przez MOF, Ministerstwo Przemys³u i Technologii Informacyjnych, Ministerstwo Nauki i Technologii oraz Narodow¹ Komisjê Rozwoju i Reform oœwiadczeniu, dotacje na nowe inwestycje zostan¹ zmniejszone o 20 proc.

To nie koniec. Pañstwo Œrodka zapowiedzia³o równie¿ wzmocnienie regulacji dotycz¹cych inwestycji i produkcji pojazdów typu NEV. Ma to zapobiec zbyt du¿ej ekspansji tego sektora na ca³y rynek aut elektrycznych. Decyzje podane przez rz¹dz¹cych odbiegaj¹ od og³oszonego w zesz³ym roku planu rozwoju przemys³u NEV w latach 2021-2035. Zgodnie z nim NEV ma pomóc w przejœciu kraju do motoryzacyjnej potêgi – podaje China Daily. Zgodnie z planem udzia³ nowych pojazdów NEV, w chiñskim rynku, ma wzrosn¹æ do 20 proc. w 2025 roku. Z kolei w 2035 wszystkie auta u¿ywane w transporcie publicznym maj¹ zelektryfikowane. Obecnie Pañstwo Œrodka odpowiada za 55 proc. œwiatowej sprzeda¿y NEV.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)