Poland

Chińsko–ukraińska kłótnia o inwestycje

Bloomberg

Chiñski Skyrizon chce kupiæ od Ukraiñców wytwórcê silników Motor Sicz. To producent napêdu m.in. do Rus³ana i i najwiêkszego samolotu na œwiecie – frachtowca Mrija, czyli An-225. Rz¹d w Kijowie zablokowa³ tê transakcjê.

Ma³o tego. Prezydent Ukrainy. Volodymyr Zelensky podpisa³ nakaz na³o¿enia sankcji i na Skyrizon i na jej prezesa Wang Jing. Ca³a sprawa zrobi³a siê polityczna i zaanga¿owa³o siê w ni¹ chiñskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przy tym Chiñczycy zapowiedzieli, ¿e zaskar¿¹ tê decyzjê w S¹dzie Arbitra¿owym.

Motor Sicz produkuje silniki do du¿ych maszyn Progress D-18. S¹ one montowane w Antonowach An124 (czyli Rus³anach) i An-225, czyli w Mrija. Firma radzi³a sobie doskonale do roku 2014, czyli do czasu wybuchu konfliktu miêdzy Rosj¹ a Ukrain¹. Od tego czasu Rosjanie przestali kupowaæ silniki w Motor Siczy i firma mia³a coraz wiêksze k³opoty finansowe. Ostatnio Motor Sicz i Antonow wspólnie poszukiwali inwestorów, którzy pozwoliliby ukoñczyæ budowê Mriji-2, poniewa¿ na œwiecie jest zapotrzebowanie na du¿e frachtowce.

W 2017 roku Motor Sicz¹ zainteresowali siê Chiñczycy i oferowali 250 mln dolarów. Ta oferta , jak i kolejna z³o¿ona w dwa lata póŸniej zosta³a odrzucona przez ukraiñskich regulatorów. Tyle, ¿e w 2018 wysz³o na jaw, ¿e chiñski Skyrizon i tak skupowa³ na rynku akcje Motor Siczy i ma ju¿ ich ponad 50 procent. Wtedy w³adze ukraiñskie zamrozi³y obrót tymi papierami.

Ca³a sprawa ma wymiar jeszcze bardziej miêdzynarodowy, bo s¹ wmieszane w ni¹ tak¿e Stany Zjednoczone. Amerykanie nie chcieli, aby Chiñczycy uzyskali dostêp do technologii produkcji napêdu dla du¿ych maszyn. Dotychczas chiñscy producenci samolotów korzystali z dostaw rosyjskich i taki napêd maj¹ CR929 i COMAC . Motor Sicz buduje tak¿e silniki do rakiet MS400.

W sierpniu 2020 ówczesny sekretarz stanu USA, Mike Pompeo publicznie wyrazi³ swoje zaniepokojenie „szkodliwymi chiñskimi inwestycjami na Ukrainie", w tym tak¿e próbom przejêcia Motor Siczy przez Skyrizon. Potem jednak przysz³y wybory prezydenckie w USA i pojawi³y siê obawy, ¿e ca³a sprawa siê rozmyje. Sta³o siê dok³adnie odwrotnie, bo prezydent Zelensky podpisa³ dekret nak³adaj¹cy sankcje na Skyrizon, jego prezesa i trzy inne firmy chiñskie zainteresowane przejêciem Motor Siczy. ? Nie mamy prawa do sprzeda¿y jakiemukolwiek krajowi pakietu kontrolnego w strategicznych przedsiêbiorstwach ukraiñskich wyspecjalizowanych w produkcji dla przemys³u obronnego — mówi³ prezydent Ukrainy w wywiadzie dla HBO. — W ka¿dym razie nie w czasie mojej kadencji — doda³.

Sankcje zosta³y na³o¿one na trzy lata i w tym czasie chiñskie firmy nie bêd¹ mia³y prawa do kupowania akcji w Motor Siczy. Zanim do tego dosz³o sankcje na potencjalnych chiñskich inwestorów, w tym na COMAC za powi¹zanie z wojskowoœci¹ oraz na Skyrizon na³o¿y³ amerykañski Departament Handlu.

31 stycznia ukraiñskie s³u¿by bezpieczeñstwa (SBU) przerwa³y spotkanie akcjonariuszy Motor Siczy — Chiñczyków i ukraiñskiego biznesmena Oleksandra Jaroslawskiego. Akcja mia³a uniemo¿liwiæ zmiany w zarz¹dzie Motor Siczy , co mog³oby doprowadziæ do wywozu wra¿liwych technologii poza Ukrainê.

1 lutego Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Pekinie wystosowa³o pismo do w³adz ukraiñskich domagaj¹c poszanowania praw chiñskich inwestorów oraz przedsiêbiorstw w których s¹ oni udzia³owcami w tym kraju. — Jednoczeœnie chcemy zwróciæ uwagê, ¿e zawsze wymagamy od naszych firm, aby przestrzega³y prawa, tak¿e wówczas, kiedy inwestuj¹ zagranic¹ — mówi³ na konferencji prasowej rzecznik chiñskiego MSZ, Wang Wenbin. Chiñczycy domagaj¹ siê teraz od Ukraiñców odszkodowania w wysokoœci 3,5 mld dolarów.

Ta inwestycyjna wojna mo¿e byæ dla Ukraiñców bardzo kosztowna. Chiny s¹ dla Ukrainy najwiêkszym rynkiem eksportowym. W 2020 roku Ukraiñcy sprzedali zagranicê towary i us³ugi warte 49,2 mld dolarów. Z tego za 7,1 mld do Chin by³y to g³ównie rudy ¿elaza oraz artyku³y spo¿ywcze.

Football news:

Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14