Poland

Chińskie lotnictwo odbija. Wraca do stanu sprzed pandemii

Lotnisko w Pekinie

Bloomberg

Popyt na loty wewn¹trz Chin oraz loty cargo wróci³y do poziomu czasów sprzed pandemii COVID-19. Du¿o gorzej jest z lotami miêdzynarodowymi, ale Chiñczycy bardzo restrykcyjnie je ograniczaj¹ obawiaj¹c siê „importu" wirusa, którego sami „wyeksportowali".

Odrodzenie wewnêtrznego rynku lotniczego w Chinach widaæ by³o ju¿ we wrzeœniu po zapotrzebowaniu na kerosen – benzynê lotnicz¹ — pisze Reuters. Popyt na paliwo siêgn¹³ we wrzeœniu 2 mln ton i by³ praktycznie taki sam jak w lutym i minimalnie mniejszy od styczniowego, ale ten miesi¹c jest d³u¿szy o jeden dzieñ od wrzeœnia. Zu¿ycie paliwa lotniczego na chiñskim rynku wewnêtrznym stanowi³o przed pandemi¹ dwie trzecie ca³kowitego zapotrzebowania bran¿y.

Czytaj tak¿e: Jak bêdziemy teraz lataæ? Koniec przyjemnych podró¿y

I sytuacja ma siê nadal poprawiaæ, tak¿e w lotniczym do³ku na naszej pó³kuli, czyli w sezonie zimowym trwaj¹cym od koñca paŸdziernika do koñca marca. Ju¿ w tej chwili chiñscy przewoŸnicy dodaj¹ do zimowego rozk³adu kolejne po³¹czenia. I okazuje, ¿e w tym najgorszym dla bran¿y okresie chiñskie linie wykonaj¹ œrednio 84,634 tys. rejsów tygodniowo, o 19,8 proc. wiêcej ni¿ rok temu w tym samym czasie. To œwietna wiadomoœæ dla chiñskich rafinerii, które chyba jako jedyne na œwiecie pracuj¹ ju¿ pe³n¹ par¹. Loty cargo rosn¹ jeszcze szybciej i jak informuje Civil Aviation Administration of China (CAAC), czyli chiñski Urz¹d Lotnictwa Cywilnego tygodniowo ma byæ wykonywanych 2,1 tys. takich po³¹czeñ, co oznacza wzrost o 40 proc.

W koñcu sezonu letniego wewnêtrzny rynek lotniczy by³ zaledwie o 2 proc. mniejszy, ni¿ rok temu — mówi cytowany przez Reutera Liu Yuntao, analityk w firmie konsultingowej Energy Aspects.

Znacznie mniej optymistycznie wygl¹da sytuacja na rynku miêdzynarodowych przewozów pasa¿erskich, który wynosi jedynie 5 proc. tego, co przed pandemi¹ i zdaniem China National Aviation Fuel Corp. (SNAF). To dlatego zdaniem przedstawicieli tej instytucji popyt na paliwo lotnicze w Chinach wyniesie w tym roku jedynie 75-80 proc. zesz³orocznego i mo¿e potrwaæ nawet 10 lat, zanim powróci do poziomu sprzed pandemii, czyli rekordowego zu¿ycia 38,7 milionów ton.

G³ównym powodem ograniczenia lotniczej komunikacji miêdzynarodowej s¹ obawy chiñskich w³adz przed przyjazdem osób zaka¿onych COVID-19. Na rejsy do Pekinu otrzyma³a zgodê tylko garstka linii lotniczych, inni przewoŸnicy lataj¹ na mniejsze chiñskie lotniska i np. do Pekinu mog¹ siê przemieœciæ dopiero po odbyciu dwutygodniowej kwarantanny. Prawo do wykonywania takich po³¹czeñ (do oddalonego o niespe³na 150 km od Pekinu Tiencinu) dosta³ LOT, ale — jak poda³ jako pierwszy portal fly4free — zosta³o ono zawieszone na miesi¹c od 2 listopada, po tym jak na pok³adzie polskiego przewoŸnika w rejsie LO093 15 paŸdziernika znalaz³o siê 10 cudzoziemców (obywatele Chin przylecieli z Budapesztu i Pragi oraz Mo³dawii i Ukrainy) podró¿uj¹cy przez Lotnisko Chopina w tranzycie.

Razem z LOT-em takimi sankcjami zosta³y ukarane Turkish Airlines, Saudia, irañskie Mahan Air oraz w³oskie Leos Airlines. Chiñczycy wprowadzili zasadê, ¿e prawo do wykonywania rejsów do ich kraju trac¹ przewoŸnicy, którzy na pok³adach przywioz¹ jednorazowo 10 chorych na COVID-19. W tej chwili z Polski do Chin mo¿na polecieæ na pok³adach Air China, który operuje do Warszawy dwa razy w tygodniu. Samolot w rejsie z polskiej stolicy l¹duje w którymœ z mniejszych portów, gdzie przyjezdni musz¹ odbyæ 2-tygodniow¹ kwarantannê i dopiero potem mog¹ pojechaæ dalej.

Football news:

Pirlo about 3:0 with Dynamo Kiev: I'm happy. Juve must always play to win
Giroud on possible departure from Chelsea: Let me enjoy the win, I scored 4 goals. Then let's see
CSKA's last home game in the Europa League. Finally win?
Casillas-Ronaldo: just 750 goals? You can do better 😏
PSG President on 3:1 with Manchester United: We are fighting for the Champions League and always show ourselves in important moments
Lazio pulled out a draw with Borussia thanks to a controversial penalty: Schulz crashed into Milinkovic-Savic, the Serb dived beautifully
Jose Mourinho: Tottenham are one of the most important horses in the Europa League, we are in the race