Poland

Chiński tabloid o źródłach wirusa: Zbadać Fort Detrick w USA

Test na COVID-19 w Chinach

AFP

Chiñski tabloid "The Global Times", zwi¹zany z oficjalnym dziennikiem Komunistycznej Partii Chin, "People Daily", opublikowa³ artyku³, w którym cytuje rzeczniczkê chiñskiego MSZ Hua Chunying sugeruj¹c¹, ¿e szukaj¹c korzeni koronawirusa nale¿y zbadaæ amerykañskie biolaboratoria.

- Jeœli Ameryka szanuje prawdê, niech otworzy Fort Detrick i przeka¿e opinii publicznej wiêcej informacji o 200 lub wiêcej biolaboratoriach poza USA, niech pozwoli ekspertom WHO udaæ siê do USA, by badaæ pochodzenie (koronawirusa) - doda³a.

Po publikacji hashtag "Amerykañski Fort Detrick" w chiñskim serwisie Weibo (odpowiednik Twittera) mia³ byæ wyœwietlony a¿ 1,4 mld razy.

Chiñskie media apeluj¹ te¿ o œledztwo ws. zgonu 23 pensjonariuszy norweskich domów opieki, którym podano szczepionkê Pfizer/BioNTech. Prowadz¹cy w chiñskiej telewizji CGTN i "Global Times" oskar¿aj¹ zachodnie media o ignorowanie informacji o tych zgonach.

Strona norweska prowadzi we wspó³pracy z Pfizerem postêpowanie wyjaœniaj¹ce ws. zgonów, ale dotychczas ¿adne dane nie wskazuj¹, by mia³y one zwi¹zek ze szczepieniem na COVID-19.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before