Poland

Chińska straż przybrzeżna może strzelać do obcych statków

Jednostka chiñskiej stra¿y przybrze¿nej

Indian Navy, GODL-India , via Wikimedia Commons

Najwy¿szy organ ustawodawczy Chin, sta³y komitet Ogólnochiñskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (parlamentu) w pi¹tek przyj¹³ przepisy, które wprost pozwalaj¹ jednostkom stra¿y przybrze¿nej Chin otwieranie ognia do obcych jednostek - informuje Reuters.

Nowe przepisy pozwalaj¹ te¿ niszczyæ wzniesione przez inne pañstwa obiekty na wodach, które Chiny uwa¿aj¹ za nale¿¹ce do Pañstwa Œrodka.

Rzeczniczka chiñskiego MSZ, Hua Chunying oœwiadczy³a, ¿e nowe przepisy s¹ zgodne z prawem miêdzynarodowym.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December