Poland

Chińczycy nałożyli gigantyczne cła na australijskie wina

Australijskie wina

AFP

Nawet do 212 proc. bêd¹ wynosiæ nowe, zaporowe c³a na sprowadzane z Australii do Chin wina. Australia zapowiada odpowiedŸ na dzia³ania Pekinu.

To kolejna ods³ona sporu miêdzy Pekinem a Canberr¹.

Nowe stawki celne – wynosz¹ce od 107,1 proc. do 212,1 proc. - obowi¹zuj¹ od soboty 28 listopada i dotycz¹ wszystkich rodzajów australijskiego wina, które jest bardzo popularne w Chinach. Dla australijskich winiarzy nowe c³a to powa¿ny problem, poniewa¿ a¿ 39 proc. eksportu produktów winiarskich z Australii trafia do Chin. Rynek wina jest wyceniany na 2,9 mld dolarów australijskich rocznie.

Oficjaln¹ przyczyn¹ na³o¿enia ce³ na australijskie wina, s¹ du¿e straty chiñskich producentów, którzy nie mog¹ konkurowaæ z tañszymi produktami z Chin. Pekin nazywa c³a antydumpingowymi i poinformowa³, ¿e wprowadzi³ je na wniosek Stowarzyszenia Chiñskich Producentów Wina (CWIA). Poinformowano te¿, ¿e obecne c³a s¹ „wstêpne" i „tymczasowe".

Jednak zdaniem australijskich mediów c³a s¹ "odpowiedzi¹" Pekinu na dzia³ania dyplomatyczne Canberry, która od kilku miesiêcy apeluje o miêdzynarodowe œledztwo w sprawie przyczyn pandemii COVID-19, która zaczê³a siê w chiñskiej prowincji Wuhan.

Na pocz¹tku listopada chiñski rz¹dowy dziennik „Global Times" napisa³, ¿e Pekin rozwa¿a c³a o wartoœci 5-6 mld dolarów rocznie. Zaraz po publikacji artyku³u w³adze chiñskie wstrzyma³y import drewna w australijskiego stanu Queensland, twierdz¹c, ¿e wykry³y w niektórych partiach groŸne szkodniki. Natomiast na importowany z Australii jêczmieñ na³o¿y³y c³a w wysokoœci 80 procent. Dla australijskich rolników to powa¿ny cios, poniewa¿ Chiny s¹ najwiêkszym importerem tego zbo¿a, trafia³o tam a¿ 70 proc. rocznej produkcji.

Teraz Australia obawia siê, ¿e Chiny zechc¹ utrudniaæ eksport australijskiego wêgla, którego Australia jest jego najwiêkszym œwiatowym eksporterem, miedzi, cukry oraz homarów, których a¿ 90 proc. trafia na rynek chiñski. Rocznie eksport wêgla przynosi Australii 53 mld dolarów, znaczna czêœæ eksportu trafia do Chin.

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league