Poland

Chińczycy i BIS widzą oznaki baniek na giełdach

Bloomberg

Szef jednej z chiñskich instytucji regulacyjnych wyrazi³ obawy przed bañkami na rynkach zagranicznych.

– Obawiam siê, ¿e bañki na zagranicznych rynkach finansowych pewnego dnia pêkn¹ – stwierdzi³ Guo Shuqing, szef Chiñskiej Komisji Bankowoœci i Ubezpieczeñ. Jego zdaniem rynki w USA i Europie „oderwa³y siê od gospodarki realnej" i s¹ napêdzane g³ównie przez ultraluŸn¹ politykê pieniê¿n¹.

Guo wskaza³ równie¿ na ryzyko zwi¹zane z rosn¹cymi powi¹zaniami rynków miêdzynarodowych. – Rynek chiñski jest obecnie mocno powi¹zany z rynkami zagranicznymi, a kapita³ zagraniczny nieustannie na niego nap³ywa – powiedzia³ Guo. Doda³, ¿e Chiny mog¹ sobie poradziæ z tempem i skal¹ nap³ywu obcego kapita³u, ale musz¹ przeciwdzia³aæ zbyt du¿ej zmiennoœci na swoich rynkach.

Tymczasem analitycy bazylejskiego Banku Rozliczeñ Miêdzynarodowych (BIS), czyli instytucji nazywanej „bankiem banków centralnych" wskazali w raporcie oceniaj¹cym co kwarta³ sytuacjê na rynkach, ¿e „widaæ podobieñstwa z czasami bañki dotcom z koñcówki XX w". „Nawet jeœli wyceny akcji nie wygl¹daj¹ na nadmierne w œwietle niskich stóp procentowych, to pewne oznaki euforii wygl¹daj¹ znajomo. Tak jak w czasie boomu internetowego z póŸnych lat 90. mamy du¿¹ ekspansjê ofert publicznych, a akcje spó³ek czêsto mocno rosn¹ w dniu debiutu. Roœnie równie¿ udzia³ spó³ek nieprzynosz¹cych zysków, które zbieraj¹ pieni¹dze na gie³dzie" – napisali eksperci BIS.

Zwrócili oni uwagê m.in. na du¿¹ liczbê debiutów gie³dowych SPAC, czyli tzw. spó³ek specjalnego przeznaczenia. Zbieraj¹ one pieni¹dze od inwestorów z przeznaczeniem na przysz³e przejêcia i nie maj¹ jasnego planu biznesowego. Wskazuj¹ te¿ na rosn¹ce znaczenie inwestorów indywidualnych na rynku i na to, ¿e s¹ oni coraz bardziej sk³onni inwestowaæ w bardziej ryzykowne aktywa, takie jak kryptowaluty.

„Indeks odzwierciedlaj¹cy zainteresowanie rynkiem akcji na podstawie wyników z wyszukiwarek internetowych wzrós³ i przekroczy³ rekordowy poziom z 2009 r. To idzie ramiê w ramiê z rosn¹cym wp³ywem inwestorów detalicznych na rynki. Oznak¹ silnego apetytu na ryzyko jest to, ¿e fundusze inwestuj¹ce w g³ówne aktywa kryptowalutowe mocno siê zwiêkszy³y w wyniku solidnych nap³ywów, a ceny tych aktywów osi¹gnê³y historyczne szczyty" – zauwa¿aj¹ analitycy BIS.

Ogólnoœwiatowy indeks MSCI World ustanowi³ w po³owie lutego rekord, a przez ostatnie 12 miesiêcy zyska³ 25 proc. Amerykañski indeks Nasdaq Composite wzrós³ w tym czasie o 52 proc., japoñski Nikkei 225 zyska³ 38 proc., chiñski Shanghai Composite 18 proc., a bitcoin zyska³ oko³o 450 proc. wobec dolara.

Football news:

Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)