Poland

Chile zagłosowało przeciw konstytucji Pinocheta

T³umy na ulicach Santiago

AFP

Ok. 78 proc. z 7,4 mln uczestników referendum w Chile opowiedzia³o siê za nadaniem pañstwu nowej konstytucji, która ma zast¹piæ ustawê zasadnicz¹ wprowadzon¹ cztery dekady temu w czasie rz¹dów gen. Augusto Pinocheta.

- To pocz¹tek drogi, przez któr¹ razem przejdziemy, by osi¹gn¹æ zgodê co do nowej konstytucji Chile - powiedzia³ prezydent, który by³ zwolennikiem utrzymania obecnej konstytucji.

Nowa konstytucja ma byæ poddana pod referendum w po³owie 2022 roku.

Po zakoñczeniu g³osowania w referendum zwolennicy zmian w konstytucji œwiêtowali m.in. na ulicach Santiago.

Obecna konstytucja zosta³a przyjêta po plebiscycie w 1980 roku - popar³o j¹ wówczas 66 proc. g³osuj¹cych. W czasie jej nadawania w kraju nie dzia³a³y partie opozycyjne.

Do referendum ws. nowej konstytucji pocz¹tkowo mia³o dojœæ w kwietniu - ale g³osowanie zosta³o prze³o¿one w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa SARS-CoV-2.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it