Poland

Chile chce ostatecznie zapomnieć o dyktaturze

Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ mieszkañców kraju opowiedzia³a siê za ustanowieniem nowej konstytucji.

Potrzeba by³o 30 lat od odejœcia Augusto Pinocheta, aby Chilijczycy zdecydowali siê na tak radykalny krok. Widz¹c, ¿e dyktatura nie przetrwa³a w Hiszpanii œmierci (w 1975 r.) Francisco Franco, autor obowi¹zuj¹cej wci¹¿ ustawy zasadniczej Jaime Guzman uzna³, ¿e lepiej jeszcze za rz¹dów genera³a Pinocheta ustanowiæ demokracjê, ale mocno kontrolowan¹. Tak powsta³a w 1980 r. Konstytucja Chile. I choæ w ci¹gu kolejnych 40 lat wprowadzono do niej a¿ 53 poprawki, w tym zniesienie odrêbnych senatorów reprezentuj¹cych wojsko, wci¹¿ czuæ by³o w niej ducha dyktatury.

Wszystko zmieni³y gwa³towne manifestacje przeciw pauperyzacji spo³eczeñstwa i korupcji, jakie wybuch³y w paŸdzierniku ub. r. po podniesieniu cen za bilety metra w Santiago. Konserwatywny prezydent Sebastian Pinera zdo³a³ wówczas przywróciæ spokój, ale w zamian za obietnicê, ¿e obecna konstytucja zostanie poddana pod g³osowanie.

Wstêpne wyniki przeprowadzonego w niedzielê g³osowania pokazuj¹, ¿e blisko 80 proc. Chilijczyków opowiedzia³o siê za powstaniem nowej konstytucji. Uznali tak¿e, ¿e powinna siê tym zaj¹æ konstytuanta, do której wejdzie 173 specjalnie powo³anych do tego obywateli. Ma zacz¹æ prace w kwietniu, aby gotowy dokument zosta³ poddany pod referendum w po³owie 2021 r. Taki scenariusz popieraj¹ te¿ wszystkie g³ówne partie polityczne kraju. – Odniesiemy sukces, tylko jeœli zachowamy jednoœæ – ostrzeg³ Pinera.

W dotkniêtej kryzysem gospodarczym i kataklizmem pandemii Ameryce Po³udniowej od Argentyny po Kolumbiê na sile zyskuj¹ zwolennicy w³adzy autorytarnej – Chile okaza³o siê pozytywnym przyk³adem ¿ywotnoœci demokracji.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better