Poland

Chile będzie szczepić szczepionką z Chin

Szczepienie na COVID w Chile

AFP PHOTO / CHILE'S HEALTH MINISTRY / DAVID LILLO

Panel ekspertów Instytutu Zdrowia Publicznego w Chile zag³osowa³ za dopuszczeniem do u¿ycia w sytuacjach nadzwyczajnych szczepionki opracowanej przez chiñski koncern Sinovac. Za dopuszczeniem szczepionki z Chin g³osowa³o 10 cz³onków panelu, dwóch by³o przeciw.

Szczepionkê Sinovac bêdzie mo¿na w Chile podawaæ osobom w wieku od 18 do 59 lat.

Heriberto Garcia, dyrektor Instytutu powiedzia³, ¿e szczepionka jest "bezpieczna i skuteczna". - Chroni przed hospitalizacjami i ostrym przebiegiem choroby - podkreœli³.

Testy kliniczne przeprowadzone w Brazylii wykaza³y, ¿e Sinovac jest skuteczny w 50,38 procentach przypadków. Jednak, jeœli nie braæ pod uwagê osób, u których po zaszczepieniu dochodzi do zaka¿enia, ale COVID-19 ma ³agodny przebieg, jej skutecznoœæ jest wy¿sza.

Garcia zwróci³ te¿ uwagê, ¿e szczepionkê dopuszczono ju¿ do u¿ycia w Chinach, Indonezji, Turcji i Brazylii.

Chile szczepi ju¿ swoich obywateli z u¿yciem szczepionki Pfizer/BioNTech. Jak dot¹d w Chile zaszczepiono 10 tys. osób - przedstawicieli ochrony zdrowia i seniorów.

W œrodê w Chile wykryto 3 583 nowe zaka¿enia koronawirusem i 21 zgonów. W kraju wykryto jak dot¹d 680 740 tysiêcy zaka¿eñ, zmar³o 17 594 chorych na COVID-19.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7