Poland

Chciała podłożyć bombę pod stołem

Na obraz Agnieszki Osieckiej wp³yn¹³ ostatnio poœwiêcony jej serial. Ale bardziej intryguj¹ce jest jej zdjêcie, na którym zas³ania oczy d³oñmi i uchyla jeden palec, by obserwowaæ œwiat. Zmar³a 7 marca 1997 roku.

Odczyta³em intryguj¹ce zdjêcie tak: s¹ chwile, ¿e poetkê przera¿a rzeczywistoœæ, a jednoczeœnie ciekawoœæ ¿ycia zwyciê¿a. Mo¿na te¿ zdjêcie odczytaæ inaczej: Osiecka idealnie ³¹czy³a cechy swojego ojca i matki. Zas³oniêcie oczu to postawa matki, która by³a kobiet¹ piêkn¹, ale bojaŸliw¹. „Kurk¹ domow¹". Agnieszka lubi³a tego typu zdrobnienia, mawia³a wiêc zwykle z ciep³em i ironi¹: „kole¿ka", „mê¿uœ" czy „¿onka". To przecie¿ w jej „Balu" wynurzaj¹cy siê z niebytu ch³oporobotnik widzi mamê, tatê i „¿onkê".

Mama poetki Maria Osiecka z domu Sztechman (1910-1994) wysz³a za m¹¿ za Wiktora Osieckiego (1905-1977), by mieæ poczucie bezpieczeñstwa i stabilizacji, jakiego nie da³ jej dom rodzinny. Niestety, zakocha³a siê nie w statecznym urzêdniku, lecz w przedstawicielu dawnej lwowskiej bohemy, kompozytorze i pianiœcie, który po latach zdradzi³ j¹ dla Józefiny Pellegrini, aktorki, piosenkarki i wró¿bitki pochodzenia w³oskie...

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR