Poland

Chcesz sprzedać lokal bez podatku, weź zadatek

PIT a sprzeda¿ mieszkania

Adobe Stock

Sprzedaj¹cy nieruchomoœæ nie zap³aci PIT, nawet jeœli czêœæ pieniêdzy otrzyma przed up³ywem 5 lat od jej nabycia. Wystarczy, ¿e akt notarialny podpisze po tym terminie.

Sprzeda¿ nieruchomoœci przed koñcem roku mo¿e okazaæ siê podatkow¹ pu³apk¹. Wszystko zale¿y od tego, ile czasu up³ynê³o od jej nabycia. Nie zawsze jednak mo¿na czekaæ do nastêpnego roku. Podpowiadamy, jak unikn¹æ sporów z fiskusem.

Osoby, które kupi³y mieszkanie w 2015 r., mog¹ je sprzedaæ bez podatku dopiero w 2021 r. Dochód ze zbycia nieruchomoœci jest zwolniony z PIT dopiero po up³ywie piêciu lat od nabycia (licz¹c od koñca roku). Jeœli sprzedaj¹cy nie poczeka do koñca 2020 r., zap³aci 19-proc. PIT.

Jest sposób, by otrzymaæ czêœæ zap³aty wczeœniej i unikn¹æ daniny. Skarbówka potwierdza, ¿e jest nim otrzymanie czêœci lub nawet ca³oœci ceny w formie zadatku. Tak¹ odpowiedŸ otrzyma³a podatniczka, która kupi³a mieszkanie w 2015 r. i planuje je sprzedaæ w 2021 r. Transakcja bêdzie zwolniona z podatku. Potencjalny kupiec chcia³by jednak jeszcze w 2020 r., na podstawie umowy cywilnoprawnej, wp³aciæ zadatek, aby zarezerwowaæ lokal. Kobieta zapyta³a, czy zadatek otrzymany przed up³ywem piêciu lat bêdzie w jakikolwiek sposób opodatkowany.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzi³, ¿e podatniczka uniknie daniny, bo otrzymanie zadatku to jeszcze nie sprzeda¿. Przypomnia³, ¿e zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT Ÿród³em przychodów jest m.in. odp³atne zbycie nieruchomoœci. Samo zawarcie umowy przedwstêpnej nie powoduje skutków podatkowych. W tej sytuacji nie mo¿na mówiæ o przeniesieniu w³asnoœci nieruchomoœci, a jedynie o zobowi¹zaniu do takiego przeniesienia w okreœlonym terminie.

„Zgodnie z normami prawa cywilnego przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci nastêpuje w chwili zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzeda¿y. Nie zmienia tego fakt zawarcia umowy przedwstêpnej ani wczeœniejsza zap³ata czêœci lub ca³oœci ceny" – stwierdzi³ dyrektor KIS w interpretacji.

W opisanej sprawie ostateczna umowa sprzeda¿y nieruchomoœci zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w styczniu 2021 r., a wiêc po up³ywie piêcioletniego okresu uprawniaj¹cego do zwolnienia z podatku.

Ani zadatek otrzymany w 2020 r., ani ca³a cena otrzymana w 2021 r. nie bêd¹ wiêc podlegaæ PIT.

Jak wysoki zadatek mo¿na otrzymaæ, zanim dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy? O tym nie ma mowy w interpretacji. Wczeœniej skarbówka potwierdza³a (m.in. w interpretacji nr IPTPB2/415 -189/12-2/KK), ¿e mo¿e to byæ nawet 90 proc. zap³aty za nieruchomoœæ.

Football news:

Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro