Poland

Chcemy mieszkać inaczej niż sąsiad

Mieszkaniowe

Pakiety kompleksowego wykoñczenia mieszkañ oferuje np. Bouygues Imamobilier Polska. Firma wspó³pracuje m.in. z pracowni¹ Deer Design

materia³y prasowe

Oferowane przez deweloperów pakiety wykoñczenia wnêtrz wybiera ok. 10–20 proc. klientów. Najwiêkszym wziêciem us³uga cieszy siê wœród inwestorów. Wiêkszoœæ kupuj¹cych mieszkania dla siebie wci¹¿ woli siê urz¹dzaæ na w³asn¹ rêkê.

Na rynku nowych mieszkañ w Polsce, w przeciwieñstwie do wielu rozwiniêtych krajów Europy, dominuje tzw. standard deweloperski. Klient kupuje go³e œciany. Z kolei na rynku najmu instytucjonalnego, na co zwraca uwagê Tymon Nowosielski, prezes Eiffage Immobilier Polska, projektuje siê mieszkania do ostatniej klamki. Jego zdaniem dobre praktyki, dba³oœæ o ka¿dy szczegó³ zaczn¹ przenikaæ na rynek sprzeda¿y.

Robert Korczyñski z zarz¹du Emmerson Evaluation ocenia, ¿e du¿e zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych rynkiem najmu nie zmieni jego oblicza w najbli¿szym czasie. – Trzeba osi¹gn¹æ du¿¹ skalê projektów tego typu. Mimo ostatnich, du¿ych jak na polskie warunki transakcji funduszy inwestycyjnych s¹ to inwestycje, które dopiero powstan¹. Nadal bêdzie to niewielka skala w stosunku do ca³ej oferty rynku najmu, która jest w rêkach prywatnych w³aœcicieli – t³umaczy.

Inaczej ni¿ s¹siad

Z kolei Agnieszka Mikulska, ekspert w dziale mieszkaniowym firmy doradczej CBRE, przyznaje, ¿e pakiety wykoñczeniowe zyskuj¹ na popularnoœci. – Chyba jednak za wczeœnie, by mówiæ, ¿e jest to rynkowy standard – zastrzega. Rozwi¹zanie, jak mówi, jest bardzo wygodne dla kupuj¹cych mieszkania w celach inwestycyjnych, na wynajem. Daje oszczêdnoœæ i czasu, i pracy. Deweloperzy oferuj¹ pakiety wykoñczenia o zró¿nicowanym standardzie. – Mo¿na za³o¿yæ, ¿e do ceny metra trzeba doliczyæ maksymalnie 10–15 proc. ceny mkw. mieszkania – szacuje ekspertka.

Przypomina, ¿e przed pandemi¹ ok. 40 proc. mieszkañ w najwiêkszych miastach by³o kupowanych w celach inwestycyjnych. Teraz to ok. 25 proc. – To nadal du¿o, oznacza jednak, ¿e ok. 70 proc. to mieszkania do w³asnego u¿ytku – mówi. – A przy takim zakupie klienci zwykle decyduj¹ siê na samodzielny wybór z tysiêcy rodzajów p³ytek czy pod³óg. Choæ poch³ania to du¿o czasu, daje wiêksze poczucie budowania w³asnego lokum.

Wojciech Chotkowski, prezes spó³ki Aria Development, dodaje, ¿e jesteœmy bardzo tradycyjnym narodem. – Polacy nie zmieniaj¹ mieszkañ co piêæ–dziesiêæ lat – mówi. – Jesteœmy przywi¹zani do w³asnoœci i bycia samodzielnym. Wielu woli poszukaæ materia³ów, ekipy remontowej i przygotowaæ aran¿acjê na w³asn¹ rêkê, ni¿ zlecaæ prace profesjonalnej firmie. Dbamy o detale. Lubimy mieæ oryginalne projekty, najlepiej inne ni¿ s¹siedzi.

Aria Development wspó³pracuje z jedn¹ z firm, która zajmuje siê urz¹dzaniem mieszkañ. Oferuje trzy pakiety w cenie od 690 do 1870 z³ za mkw. Obejmuj¹ one m.in. po³o¿enie pod³ogi, glazury, ceramiki, monta¿ wanny, kabiny, armatury, drzwi. Klienci mog¹ liczyæ na wsparcie architekta.

– Im dro¿szy pakiet, tym lepsze i bardziej ekskluzywne materia³y – mówi Agata Zambrzycka, dyrektor ds. sprzeda¿y w Arii Development. – Us³uga jest dobrym rozwi¹zaniem dla klientów, którzy nie maj¹ czasu, nie lubi¹ lub nie potrafi¹ prowadziæ i nadzorowaæ remontów.

JakoϾ i swoboda

Gotowe i „masowe" rozwi¹zania, jak dodaje Wojciech Chotkowski, to jednak ograniczone zestawy materia³ów. – Lokale nigdy nie bêd¹ tak oryginalne, jak te zaprojektowane przez nas samych – mówi prezes. – Zmiany na rynku wykoñczeñ wymagaj¹ pracy organicznej i edukacji. ¯eby popyt na us³ugi du¿ych firm wykoñczeniowych znacz¹co siê zwiêkszy³, ludzie musz¹ otrzymywaæ najwy¿sz¹ jakoœæ, niekonwencjonalne rozwi¹zania spoza typowych pakietów i szeroki wybór materia³ów.

Dodaje, ¿e Aria pracuje nad ofert¹ indywidualnego urz¹dzania mieszkañ w racjonalnej cenie, z gwarancj¹ dewelopera. Klient móg³by swobodnie dobieraæ materia³y.

Elastycznie do kwestii wykoñczeñ podchodz¹ Cordia i Polnord. Firmy nie oferuj¹ gotowych pakietów, ale jak mówi Micha³ Melaniuk, dyr. zarz¹dzaj¹cy inwestycjami mieszkaniowymi w spó³ce Cordia Polska i prezes Polnordu, wspó³pracuj¹ z pracowniami architektonicznymi.

– Wnêtrza to sprawa bardzo indywidualna, wiêc dajemy klientom swobodê i mo¿liwoœæ podjêcia decyzji o wspó³pracy z firm¹ oferuj¹c¹ wykoñczenie – wyjaœnia Micha³ Melaniuk. – Jako deweloper nie poœredniczymy w tym procesie. Model sprawdza siê od lat. Klienci jednak czêsto sami podejmuj¹ siê prac wykoñczeniowych, korzystaj¹c z rozwi¹zañ, które zwyczajnie mog¹ byæ tañsze.

Prezes Melaniuk przyznaje jednoczeœnie, ¿e wykañczanie mieszkañ pod klucz jest bardzo wygodne, wiêc popularnoœæ us³ugi roœnie. – W Polsce wybiera j¹ ok. 10–20 proc. kupuj¹cych. Dotychczas byli to g³ównie inwestorzy i klienci z segmentu premium – mówi.

Cezary Grabowski, dyr. sprzeda¿y w Bouygues Immobilier Polska, mówi, ¿e klienci coraz czêœciej pytaj¹ o wykoñczenie pod klucz. Firma wspó³pracuje z kilkoma pracowniami architektury wnêtrz. Np. Deer Design proponuje klientom ze stolicy trzy podstawowe programy. Mo¿na je modyfikowaæ. – Klient dostaje paczkê projektów, wizualizacje, materia³y wykoñczeniowe, nadzór i wykonanie prac, us³ugê dekoracji i sesjê zdjêciow¹ – mówi dyrektor. Ceny: od 690 do 1490 z³ za mkw. Pracownia mo¿e te¿ zaprojektowaæ i wykonaæ meble. S¹ tak¿e dwa programy specjalne w cenie 1050 i 1550 z³ za mkw.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition