Poland

Chcą zwrotu za wybory. Poczta złożyła wniosek

Z ramienia rz¹du za organizacjê g³osowania odpowiada³ minister aktywów pañstwowych Jacek Sasin

PAP/ WOJTEK JARGI£O

Poczta Polska wyst¹pi³a o refundacjê kosztów nieodbytego g³osowania korespondencyjnego. Kwota? To „tajemnica przedsiêbiorstwa”.

70 mln z³ – tyle wed³ug szacunków kosztowa³a organizacja przez Pocztê Polsk¹ zaplanowanych na 10 maja wyborów kopertowych. Tak wynika z informacji, do których dotar³ portal tvn24.pl. Poczta Polska organizowa³a je, realizuj¹c decyzjê premiera Mateusza Morawieckiego, a obecnie stara siê o rekompensatê kosztów. Skierowa³a w tej sprawie wniosek do Krajowego Biura Wyborczego.

Potwierdza to „Rzeczpospolitej” rzeczniczka firmy Justyna Siwek. – Poczta Polska podjê³a wszystkie konieczne dzia³ania w tej sprawie i z³o¿y³a wniosek do szefa KBW, zgodnie z w³aœciwoœci¹ – mówi.

Wspominana „w³aœciwoœæ” wymieniona jest w przyjêtej w sierpniu przez Sejm jednej z ustaw covidowych. A œciœlej – w poprawce, któr¹ noc¹ 21 lipca zg³osili pos³owie PiS. Przewiduje ona, ¿e podmioty, które „zrealizowa³y polecenie prezesa Rady Ministrów zwi¹zane bezpoœrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta RP zarz¹dzonych w 2020 r.”, mog¹ wyst¹piæ do szefa KBW „o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów”.

15 wrzeœnia S¹d Wojewódzki w Warszawie orzek³, ¿e decyzja premiera jest niewa¿na, poniewa¿ „zosta³a wydana bez podstawy prawnej i z ra¿¹cym naruszeniem prawa”, jednak starañ Poczty o rekompensatê to nie spowolni³o.

Ukryta kwota

Jaka kwota znalaz³a siê we wniosku do KBW? To niejawne. – Informacje zawarte we wniosku stanowi¹ tajemnicê przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – informuje Justyna Siwek. Dodaje, ¿e jej firma zdecydowa³a siê na taki krok, bo wniosek zawiera dane, które „jako ca³oœæ lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie s¹ powszechnie znane osobom zwykle zajmuj¹cym siê tym rodzajem informacji”.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, ¿e objêty klauzul¹ jest nie tylko wniosek, ale te¿ za³¹czniki licz¹ce w sumie kilkaset stron.

I nie jest to pierwszy raz, gdy Poczta ukrywa informacjê o kosztach wyborów. W czerwcu bezskutecznie próbowali j¹ uzyskaæ w siedzibie spó³ki pos³owie KO. Pose³ Robert Kropiwnicki, który uczestniczy³ w interwencji, uwa¿a, ¿e Poczta nadu¿ywa pojêcia „tajemnica przedsiêbiorstwa”. – Jest tzw. operatorem wyznaczonym i nie funkcjonuje na wolnym rynku, w zwi¹zku z czym jej dzia³alnoœæ powinna byæ przejrzysta. Szczególnie wtedy, gdy ubiega siê o pieni¹dze publiczne. Nie mo¿na powiedzieæ podatnikom „dajcie nam pieni¹dze, jednak nie wska¿emy za co” – zaznacza.

Z naszych informacji wynika, ¿e Poczta zdecydowa³a siê na klauzulê tajemnicy przedsiêbiorstwa z uwagi na szczegó³owe informacje zawarte we wniosku. Z przepisu, który przyj¹³ Sejm, wynika, ¿e rekompensata nie obejmuje kosztów poniesionych na zakup m.in. œrodków trwa³ych i wyposa¿enia, które mog¹ byæ wykorzystane w innej, bie¿¹cej dzia³alnoœci spó³ki. Skomplikowane podejœcie do kwalifikacji wydatków spowodowa³o, ¿e przygotowywanie przez Pocztê wniosku do KBW ci¹gnê³o siê tygodniami, a stron za³¹czników jest kilkaset.

Ocena bieg³ego

Co teraz? Wniosek analizuje KBW, które specjalnie w tym celu podpisa³o umowê z bieg³ym s¹dowym, specjalizuj¹cym siê m.in. w wycenie sk³adników maj¹tkowych.

Rozpatrywanie wniosku mo¿e zakoñczyæ siê jeszcze w tym roku, po czym Poczta dostanie pieni¹dze. Z kolei w po³owie przysz³ego roku powinny byæ znane wyniki corocznej kontroli bud¿etowej NIK w KBW. Prawdopodobnie bêdzie wynika³o z nich, ile Poczta dosta³a pieniêdzy z bud¿etu tej instytucji. – Ta kwota prêdzej czy póŸniej stanie siê jawna, wiêc robienie tajemnicy tym bardziej jest niewskazane – mówi Robert Kropiwnicki.

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola