Poland

Chatbot pomoże w upadłości konsumenckiej dzięki KKLW

Chatbot

Adobe Stock

Czas pandemii COVID-19 to z jednej strony czas, gdzie osobom poszukuj¹cym porady prawnej trudno spotkaæ siê z prawnikiem osobiœcie, a jednoczeœnie jest to czas kryzysu gospodarczego, który powoduje, ¿e wielu ma³ych przedsiêbiorców oraz konsumentów zastanawia siê, na ile powa¿ne s¹ ich k³opoty finansowe. Prawdopodobnie dla pewnej czêœci jedynym racjonalnym rozwi¹zaniem bêdzie og³oszenie upad³oœci.

KKLW od lat zajmuje siê restrukturyzacj¹ i upad³oœci¹ i jednoczeœnie rozwija ró¿ne narzêdzia informatyczne zwi¹zane z doradztwem prawnym (tzw. LegalTech – w ramach inicjatywy Nowy Wymiar Prawa). D³ugo zastanawialiœmy siê, jak w czasach pandemii wykorzystaæ takie narzêdzia i pomóc osobom poszukuj¹cym porady z zakresu upad³oœci konsumenckiej. Dlatego niezmiernie mi³o nam poinformowaæ, i¿ stworzyliœmy Chatbota – Adama Pomocnego https://chatfuel.com/bot/OdNowa-101934391552626, który pomo¿e takim osobom w uzyskaniu szybkiej i rzetelnej odpowiedzi na ich pytania zwi¹zane z upad³oœci¹ konsumenck¹. Jest to jeden z pierwszych botów tekstowych na rynku, który automatycznie obs³u¿y wszystkich potencjalnie zainteresowanych og³oszeniem upad³oœci konsumenckiej.

Chatbot nie tylko odpowie na pytania, ale tak¿e zweryfikuje, czy dana osoba mo¿e og³osiæ upad³oœæ konsumenck¹, spe³nienie przes³anek upad³oœciowych oraz wska¿e ogólny przebieg postêpowania upad³oœciowego. A gdy bêdzie to niezbêdne, przeka¿e dane kontaktowe do prawnika specjalizuj¹cego siê w prawie upad³oœciowym i restrukturyzacyjnym.

Adam Pomocny pomo¿e równie¿ klientowi oceniæ mo¿liwoœci i szanse skutecznego og³oszenia upad³oœci lub u³atwi zaplanowanie spotkania z prawnikiem, jeœli konieczne bêdzie jednak spotkanie osobiste. Zmniejszy czas oczekiwania na weryfikacje, analizê i za³atwienie sprawy. W przysz³oœci pomo¿e tak¿e w sporz¹dzeniu niezbêdnej dokumentacji na potrzeby upad³oœci konsumenckiej.

- Cieszymy siê bardzo, ¿e uda³o siê nam stworzyæ wyj¹tkowe narzêdzie i mamy nadziejê, ¿e skutkiem dzia³ania naszego chatbot-a bêdzie skuteczne wsparcie tysiêcy osób, które teraz zmagaj¹ siê z problemem d³ugów, a nie maj¹ odwagi lub wiedzy, by siêgn¹æ po upad³oœæ konsumenck¹. Mamy te¿ nadziejê, ¿e nasz chatbot zwiêkszy zainteresowanie tematyk¹ wykorzystania nowych technologii w us³ugach prawnych, zarówno do samodzielnego uzyskiwania informacji o prawie jak i do wspierania w samodzielnym dzia³aniu opartym o przepisy prawa - pisze KKLW w komunikacie.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomoœci, a tak¿e w zakresie prawa administracyjnego i publicznego oraz rozwi¹zywania sporów.

Football news:

Juventus for the first time in the 123-year history of the club played without the Italians in defense and goal
Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season