Poland

Chaos przed trzecią falą. Władze szykują się na czarny scenariusz

CSK MSWiA w Warszawie

40 tys. zaka¿eñ - tyle dziennie mo¿e przynieœæ III fala koronawirusa wed³ug pesymistycznych prognoz

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

Szpitale naprêdce przywracaj¹ oddzia³y covidowe. Chorzy od miesiêcy czekaj¹cy na planowe operacje musz¹ siê liczyæ z kolejnymi opóŸnieniami.

Dwadzieœcia kilka tysiêcy w wersji optymistycznej i nawet 40 tys. w pesymistycznej – tyle zaka¿eñ dziennie w szczycie III fali koronawirusa przewiduje g³ówny doradca premiera ds. pandemii prof. Andrzej Horban.

Wojewodowie ju¿ szykuj¹ siê na czarny scenariusz i przywracaj¹ w szpitalach odmro¿one w styczniu i lutym ³ó¿ka covidowe. A to rodzi chaos. – Po 20 dniach od likwidacji œcianek dzia³owych musimy z powrotem przekszta³caæ oddzia³ w covidowy. Teraz bêdziemy je przywracaæ, a ba³agan i prowizorkê mo¿na bêdzie przyrównaæ do tych z pierwszych dni pandemii – mówi internista z du¿ego szpitala klinicznego na Mazowszu, gdzie na polecenie wojewody przywrócono 220 ³ó¿ek dla chorych z koronawirusem.

Czytaj te¿: Warmiñsko-mazurskie zmaga siê z lockdownem

– Ta decyzja uderza przede wszystkim w pacjentów niecovidowych, którzy ju¿ rok czekali na opóŸnione przez pandemiê operacje planowe. Sinusoida jest groŸna tak¿e dla stabilnoœci finansowej szpitali, które znów nie bêd¹ mog³y zrealizowaæ umów na œwiadczenia niezwi¹zane z koronawirusem – mówi Marek Wójcik, cz³onek Rady Ma³opolskiego NFZ.

Wojewodowie t³umacz¹, ¿e wszelkie decyzje ustalali z dyrektorami placówek, a przywracaj¹c ³ó¿ka niecovidowe, zastrzegali potrzebê „elastycznoœci", W Ma³opolsce na razie przywrócono 87 ³ó¿ek covidowych. Blisko 100 ³ó¿ek dla chorych z koronawirusem przybêdzie w najbli¿szych dniach na Warmii i Mazurach, gdzie obowi¹zuje regionalny lockdown, w ramach którego od soboty zamkniêto setki hoteli i pensjonatów.

Pierwszy weekend w tamtym regionie up³yn¹³ pod has³em wzmo¿onych kontroli (by³o ich 116). Policja wystawi³a 67 mandatów za brak maseczki lub niew³aœciwe z niej korzystanie i skierowa³a 23 wnioski o ukaranie do s¹du. W kilku najwiêkszych hotelach w sobotê rano spotkaæ jeszcze mo¿na by³o turystów, wieczorem jednak opustosza³y.

Przedstawiciele bran¿y turystycznej z Warmii i Mazur ostatni¹ decyzjê rz¹du nazywaj¹ skandaliczn¹. Pojawiaj¹ siê zapowiedzi sk³adania pozwów zbiorowych.

Lockdown dotyczy na razie województwa warmiñsko-mazurskiego, ale wszystko wskazuje na to, ¿e zostanie rozszerzony. Mówi siê o pomorskim i lubuskim, a jako nastêpne wymieniane jest mazowieckie.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League