Poland

Chadeccy posłowie bez skrupułów w zarabianiu na covidzie

Na pó³ roku przed wyborami do Bundestagu afera z maseczkami wywo³a³a panikê w szeregach najwiêkszej niemieckiej partii.

Jak na razie podejrzanych w aferach korupcyjnych w sferze handlu maseczkami jest dwóch pos³ów frakcji CDU/CSU, partii wspó³rz¹dz¹cych Niemcami. Zdaniem opozycji jest to jednak zaledwie wierzcho³ek góry lodowej.

W tym celu Georg Nüßlein ponagla³ kadrê kierownicz¹ Ministerstwa Zdrowia do przelania na konto zaprzyjaŸnionej firmy z Liechtensteinu kilku sum o ³¹cznej wysokoœci 15 mln euro. Nikolas Löbel robi³ podobne interesy w kraju i zapewnia, ¿e jego prowizja by³a jak najbardziej uzasadniona.

Prokuratura bada od pewnego czasu biznesowe powi¹zania niemieckich polityków i spodziewane s¹ dalsze sensacje. Na razie, jak utrzymuje tygodnik „Der Spiegel", w obozie CDU/CSU wybuch³a panika, gdy¿ tego rodzaju afery mog¹ mieæ wp³yw na wynik wyborczy. St¹d wezwania pod adresem obu pos³ów, aby po¿egnali siê z mandatami poselskimi. Wi¹za³oby siê to jednak z utrat¹ czêœci œwiadczeñ, co sk³ania³o obu deputowanych do zapowiedzi, ¿e odejd¹ z polityki dopiero po zakoñczeniu obecnej kadencji Bundestagu (wybory s¹ pod koniec wrzeœnia). Szefowie CDU i CSU s¹ bezsilni i próbuj¹ ratowaæ sytuacjê dramatycznymi apelami w rodzaju, ¿e nie ma miejsca w Bundestagu dla bogac¹cych siê na cudzym nieszczêœciu. Co wiêcej okaza³o siê, ¿e kolejny z deputowanych CDU prowadzi nielegaln¹ dzia³alnoœæ lobbystyczn¹ na rzecz rz¹du Azerbejd¿anu.

Wszystko to dzieje siê w chwili, gdy narasta krytyka dzia³añ ministra zdrowia Jensa Spahna (CDU) za nieskuteczne decyzje. Chadecja traci wiêc punkty w dwu landach, gdzie odbêd¹ siê wybory w najbli¿sz¹ niedzielê: Badenii-Wirtembergii oraz Nadrenii-Palatynacie. S³aby wynik CDU zmniejsza szanse przywódcy partii Armina Lascheta na wygranie pojedynku z szefem CSU Markusem Söderem o stanowisko kandydata na kanclerza obu partii w wyborach do Bundestagu.

Z najnowszych sonda¿y wynika tak¿e, i¿ centroprawicowa CDU/CSU mo¿e liczyæ ju¿ zaledwie na 33–35 proc. g³osów. Oznacza to, ¿e nawet po wygranych wyborach obie partie chadeckie mog¹ nie znaleŸæ partnera do koalicji rz¹dowej.

Doskona³e notowania Zielonych w badaniach opinii publicznej (ok. 20 proc.; w poprzednich wyborach zdobyli 8,9 proc. poparcia) mog¹ sprzyjaæ powstaniu koalicji tej partii z socjaldemokratami z SPD oraz libera³ami z FDP. W takim przypadku Zieloni mieliby kanclerza, co jest niezwykle kusz¹c¹ perspektyw¹.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals