Poland

Ceny Mercedesa EQA. To jedyny elektryk w segmencie C premium

MOTO Parking

Mercedes umo¿liwi³ konfigurowanie i zamawianie nowego, kompaktowego, elektrycznego SUV-a. Model EQA na starcie dostêpny jest w odmianie EQA 250 z silnikiem o mocy 190 KM i zasiêgiem do 426 km. Cennik otwiera kwota 199 990 z³.

Mercedes EQA.

Najtañszy i zarazem najmniejszy Mercedes z rodziny EQ kosztuje mniej ni¿ 200 tys. z³. Jest to drugi w pe³ni elektryczny samochód marki po wprowadzonym dwa lata temu EQC. Nowa propozycja ze Stuttgartu oparta jest na SUV-ie GLA, czyli przedstawicielu segmentu C. W odró¿nieniu od spalinowych wersji, EQA ma charakterystyczny dla elektrycznych modeli EQ grill oraz zmodyfikowane przednie reflektory. Modyfikacji uleg³ równie¿ tylny pas, który otrzyma³ œwiat³a po³¹czone LED-owym pasem oraz zderzaki o dopasowanym do bry³y zarysie.

EQA jest oferowany w odmianie 250. Oznacza to, ¿e jego silnik dysponuje moc¹ 190 KM oraz 375 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Producent podaje, ¿e przy tych parametrach auto bêdzie przyspiesza³o do 100 km/h w 8,9 sekundy, a maksymalnie rozpêdza³o siê do 160 km/h. Akumulator o pojemnoœci 66,5 kWh ma zapewniæ zasiêg do 424 km (taki przynajmniej uda³o siê uzyskaæ wed³ug procedury WLTP).

Samochód ju¿ w podstawowej specyfikacji jest bogato wyposa¿ony. Na liœcie znalaz³y siê m.in. takie pozycje jak: 18-calowe ko³a, tapicerka ³¹cz¹ca tkaninê ze skór¹ syntetyczn¹ Artico, system multimedialny mbux, aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, aluminiowe relingi dachowe, reflektory LED (statyczne) i adaptacyjn¹ regulacjê œwiate³ drogowych, wybór trybów jazdy Dynamic Select, elektrycznie otwieran¹ tyln¹ pokrywê, kamerê cofania, nawigacjê, system ochrony pieszych czy oœwietlenie ambiente w 64 odcieniach. Dodatkowo klienci otrzymaj¹ te¿ ³adowarkê pok³adow¹ 11 kW, pompê ciep³a oraz kable do ³adowania z gniazdka domowego i ze stacji publicznej.

Jak na markê premium przysta³o nie zabrak³o te¿ d³ugiej listy opcji. Wœród niej mo¿na znaleŸæ np. specjalny pakiet Edition 1 za 36 548 z³. Jest on oparty na pakietach wyposa¿enia Advantage (10,25-calowy wyœwietlacz multimedialny + 10,25-calowy wyœwietlacz zegarów, pakiet parkowania z kamer¹ cofania, asystent martwego pola, pakiet lusterek) oraz linii Electric Art (przyciemniane szyby z funkcj¹ termoizolacji, podgrzewane przednie fotele, skórzana tapicerka, czarne relingi dachowe czy pakiet stylistyczny AMG wraz z obrêczami kó³ AMG o œrednicy 20-cali). Dodatkowo znalaz³y siê te¿ pakiet innowacji MBUX (5870 z³) obejmuj¹cy wyœwietlacz head-up i Asystenta wnêtrza MBUX, a tak¿e rozszerzon¹ rzeczywistoœæ dla MBUX-a (1991 z³), dach panoramiczny (5972 z³), wentylowane przednie fotele (4543 z³) czy adaptacyjne zawieszenie (5053 z³).

– EQA 250 Standard (190 KM) – od 199 990 z³
– EQA 250 Style (190 KM) – od 206 536 z³
– EQA 250 AMG Line (190 KM) – od 219 757 z³
– EQA 250 Edition 1 (190 KM) – od 237 810 z³

Dla porównania benzynowa odmiana GLA, na której bazuje elektryczny EQA kosztuje niewiele mniej. Przyk³adowo ró¿nica pomiêdzy modelem GLA plug-in hybrid z silnikiem o mocy 218 KM w wersji wyposa¿enia Style to 19 936 z³. Mercedes EQA jak na razie nie ma konkurencji w segmencie C premium. Cenowo zbli¿one propozycje to m.in.:

– Hyundai Ioniq (136 KM) – od 190 900 z³
– Skoda Enyaq iV (204 KM)  – od 211 700 z³

Nie wiadomo, kiedy bezpoœrednia konkurencja (BMW, Audi) wprowadzi swoich elektrycznych przedstawicieli segmentu C. Mercedes natomiast zapowiedzia³, ¿e ofertê EQA wzbogaci o kolejne warianty, które bêd¹ charakteryzowaæ siê m.in. mocniejszym silnikiem (ponad 272 KM), napêdem na obie osie czy zasiêgiem ponad 500 KM w cyklu WLTP. Pierwsze egzemplarze maj¹ trafiæ do dealerów wiosn¹ tego roku.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again