Poland

Cenione lokaty w Ministerstwie Finansów

Moda na detaliczne obligacje skarbowe uwidoczni³a siê w Polsce w 2015 r. Wtedy sprzeda¿ tych instrumentów wzros³a o 18 proc., a nastêpne lata by³y pod tym wzglêdem jeszcze lepsze. W 2017 r. popyt na obligacje oszczêdnoœciowe wyniós³ 6,9 mld z³, przebijaj¹c poprzedni rekord z 2008 r. Ka¿dy kolejny rok przynosi³ nowy rekord.

W 2019 r. inwestorzy indywidualni kupili obligacje skarbowe za niespe³na 17,3 mld z³, a w ujêciu netto – czyli pomijaj¹c transakcje zamiany – za 13,8 mld z³. By³y to kwoty – odpowiednio – o 36 i 51 proc. wiêksze ni¿ w 2018 r.

W 2020 r., jak poda³o w pi¹tek Ministerstwo Finansów, sprzeda¿ obligacji oszczêdnoœciowych wynios³a 28,4 mld z³ brutto i 23,8 mld z³ netto. W porównaniu do poprzedniego roku wzros³a wiêc o – odpowiednio – 64 i 73 proc. Wiêkszy wzrost sprzeda¿y w ujêciu procentowym wyst¹pi³ dot¹d tylko raz: w 2018 r.

Podsumowuj¹c 2019 r. analitycy czêsto wskazywali, ¿e 2020 r. mo¿e przynieœæ dalszy wzrost sprzeda¿y obligacji detalicznych, ale ju¿ nie tak spektakularny, jak poprzednie lata. A wiosn¹ nawet ten scenariusz wydawa³ siê zagro¿ony. W kwietniu MF zapowiedzia³o, ¿e pocz¹wszy od maja obni¿y oprocentowanie obligacji w œlad za kryzysowymi obni¿kami stóp procentowych przez Radê Polityki Pieniê¿nej (stopa referencyjna NBP zmala³a w marcu i kwietniu ³¹cznie o 1 pkt proc.). W rezultacie inwestorzy rzucili siê po papiery z kwietniowej oferty. Sprzeda¿ obligacji oszczêdnoœciowych siêgnê³a wtedy 5,4 mld z³, ale w kolejnych dwóch miesi¹cach wynosi³a ju¿ oko³o 1 mld z³.

Na majow¹ obni¿kê stóp procentowych przez RPP (referencyjna zosta³a obni¿ona o 0,4 pkt proc., do 0,1 proc.) Ministerstwo Finansów ju¿ nie zareagowa³o, co pomog³o w odbudowie popytu na obligacje detaliczne. Od lipca do koñca 2020 r. co miesi¹c Polacy przeznaczali na zakup tych papierów œrednio 2,3 mld z³, tak samo jak w pierwszych trzech miesi¹cach roku.

Struktura sprzeda¿y obligacji detalicznych pokazuje, ¿e du¿a czêœæ inwestorów traktuj¹ te papiery jako formê zabezpieczenia oszczêdnoœci przed negatywnym wp³ywem inflacji. W 2020 r. najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê bowiem obligacje czteroletnie, które maj¹ zmienne oprocentowanie powi¹zane z inflacj¹. Ich udzia³ w ca³kowitej sprzeda¿y obligacji wyniós³ 39,5 proc. po 35,6 proc. w 2019 r. To udzia³ rekordowy. Obligacje 10-letnie, które równie¿ maj¹ oprocentowanie powi¹zane z inflacj¹, odpowiada³y jednak tylko za 8 proc. popytu. Nie licz¹c 2016 r., to najs³abszy wynik w historii danych MF, siêgaj¹cej 2007 r.

Mimo to ³¹cznie udzia³ obligacji daj¹cych zabezpieczenie przed inflacj¹ (nie licz¹c obligacji rodzinnych) w ca³kowitej sprzeda¿y obligacji oszczêdnoœciowych wyniós³ 47,5 proc., najwiêcej od 2012 r. To nie przypadek: w 2020 r. inflacja w Polsce by³a najwy¿sza w³aœnie od 2012 r. (wtedy wynosi³a 3,7 proc., a w ub.r. 3,4 proc.).

Obligacje z oprocentowaniem powi¹zanym z inflacj¹ cieszy³y siê szczególnie du¿¹ popularnoœci¹ na pocz¹tku 2020 r., gdy inflacja dochodzi³a nawet do 5 proc. PóŸniej wzrost cen zwolni³, co wraz z obni¿k¹ oprocentowania obligacji zniechêci³o inwestorów do tych papierów.

Od maja 2020 r. stale najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê papiery trzymiesiêczne, wprowadzone przez MF do oferty w 2017 r. Ich sta³e oprocentowanie wynosi od maja zaledwie 0,5 proc. (wczeœniej 1,5 proc.), co oznacza, ¿e w ujêciu realnym - czyli po uwzglêdnieniu inflacji - jest ujemne. Pozostaje jednak atrakcyjne na tle oprocentowania lokat bankowych, dla których te papiery s¹ alternatyw¹.

W ostatnich trzech miesi¹cach 2020 r. udzia³ trzymiesiêcznych papierów w ca³kowitej sprzeda¿y obligacji oszczêdnoœciowych wynosi³ ju¿ ponad 50 proc., a œrednio w ca³ym roku 37,2 proc., po 28,4 proc. w 2019 r.

Papiery trzymiesiêczne w du¿ej mierze zast¹pi³y w portfelach inwestorów najpopularniejsze dawniej obligacje dwuletnie, które równie¿ maj¹ sta³e oprocentowanie (od maja wynosi 1 proc.). Udzia³ dwulatek w ca³kowitej sprzeda¿y obligacji oszczêdnoœciowych wyniós³ w 2020 r. zaledwie 14 proc., po 21,3 proc. w 2019 r. Tymczasem w rekordowym pod tym wzglêdem 2016 r. wynosi³ on a¿ 76,5 proc.

Najbardziej atrakcyjnymi instrumentami w ofercie MF s¹ dostêpne od 2016 r. szeœcio- i 12-letnie obligacje rodzinne, przeznaczone dla beneficjentów programu 500+. Popyt na te papiery szybko roœnie, ale pozostaje relatywnie ma³y. W 2020 r. inwestorzy przeznaczyli na obligacje rodzinne 206 mln z³, o 139 proc. wiêcej ni¿ w 2019 r.

Football news:

Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players