Poland

CCC planuje zamykanie sklepów. Połowa przychodów z internetu

CCC

materia³y prasowe

Obostrzenia dla gospodarki wracaj¹, ale nawet w czasie gdy by³y luŸne, to nie wszyscy klienci wrócili do sklepów i galerii handlowych. Potwierdzaj¹ to wyniki CCC za trzeci kwarta³. Czy grupie op³aca³oby siê zamkn¹æ wszystkie sklepy stacjonarne? Wyniki sprzeda¿y online mog¹ nasuwaæ takie wnioski - pisze Business Insider Polska.

Sprzeda¿ w internecie da³a przy tym w bie¿¹cym roku a¿ 44,1 proc. zysku brutto ze sprzeda¿y.

W czwartym tygodniu paŸdziernika wzrost przychodów online rok do roku by³ nawet 119 proc. rdr.

W trzecim kwartale sprzeda¿ e-commerce CCC wzros³a o 61 proc. do 570 mln z³. Z tego eobuwie.pl zwiêkszy³o przychody o 50 proc. rdr do 491 mln z³, a rozwijany za granic¹ ccc.eu o 427 proc. rdr do 61 mln z³. Zysk z dzia³alnoœci e-commerce okaza³ siê jednak w trzecim kwartale ni¿szy ni¿ rok wczeœniej o 15 proc. i wyniós³ 28,7 mln z³.

CCC mocno redukuje swoj¹ sieæ placówek. W tym roku ma znikn¹æ ponad 100 sklepów. Z tego 45 w Szwajcarii, oko³o 30 w Polsce, szeœæ w Czechach, cztery w Austrii i 18 polskich sklepów Gino Rossi. Przejmowan¹ dwa i pó³ roku temu za 10 mln franków szwajcarsk¹ licz¹c¹ wtedy 200 sklepów sieæ KVAG zakwalifikowano teraz do "dzia³alnoœci zaniechanej" i CCC sprzedaje jej sklepy. Zosta³o ich tam jeszcze 156.

A to nie wszystko. 15 sklepów ma byæ zmniejszonych do powierzchni 500-800 m kw. Jeszcze przed pandemi¹ CCC sklepy powiêksza³o, a teraz robi zwrot o 180 stopni. Firma szuka te¿ oszczêdnoœci na pracownikach i planuje uruchomiæ kasy samoobs³ugowe do koñca roku.

Football news:

Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021
Laporta on Messi's future: This is Barca's priority. I don't think Leo only cares about money. All the clubs in the world want to get it