Poland

Cała turystyka objęta tarczą 6.0… ale tylko na kilka godzin

Wszystkie grupy zawodów zwi¹zanych z turystyk¹ znalaz³y siê w wyniku poprawek uchwalonych  przez senatorów opozycji do tarczy antykryzysowej 6.0. Prawdopodobnie jedynie na kilka godzin, wszystko bowiem wskazuje, ¿e po po³udniu Sejm je odrzuci.

Senat zebra³ siê rano, aby przeg³osowaæ poprawki wniesione do „ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. To tak zwana tarcza 6.0. Przewiduje pomoc dla bran¿ us³ugowych dotkniêtych czêœciowym lockdownem wprowadzonym przez rz¹d na listopad.

Korzystaj¹c z okazji, ¿e ustawa uchwalona przez Sejm 19 listopada trafi³a do Senatu, senatorowie postanowili rozszerzyæ jej dzia³anie na inne grupy zawodowe, poszkodowane w wyniku kryzysu wywo³anego pandemi¹. Podczas posiedzeñ po³¹czonych komisji gospodarki narodowej i innowacyjnoœci oraz rodziny, polityki senioralnej, dopisali do listy beneficjentów kilkadziesi¹t PKD, w tym komplet PKD kojarzonych z turystyk¹. W ten sposób „przyznali” pomoc za listopad organizatorom turystyki, hotelarzom, przedsiêbiorcom prowadz¹cym inne ni¿ hotele obiekty noclegowe, transportowi autokarowemu, pilotom i przewodnikom turystycznym, agentom turystycznym.

W sumie senatorowie zg³osili 490 poprawek do ustawy, z których trzy póŸniej wycofali. Senat pogrupowa³ je i odby³ dzisiaj rano 139 g³osowañ. Poprawki rekomendowane przez komisje przesz³y.

Przeciwny takiemu rozszerzaniu pomocy, a co za tym idzie powiêkszania wydatków pañstwa, jest rz¹d. A to oznacza, ¿e kiedy ustawa wróci do Sejmu, poprawki opozycji zostan¹ prawdopodobnie odrzucone przez pos³ów Zjednoczonej Prawicy.

Sejm obraduje od wczoraj. Ustawa powêdruje do niego jeszcze dzisiaj i jeszcze dzisiaj izba siê ni¹ ma zaj¹æ. Najpierw poprawki Senatu oceni¹ pos³owie w komisji polityki spo³ecznej i rodziny, a potem ustawa trafi na posiedzenie plenarne, podczas którego pos³owie ostatecznie rozstrzygn¹, które poprawki zostawiæ, a które odrzuciæ. W porz¹dku obrad izby jest to punkt zaplanowany na dzisiaj jako ostatni.

Wczeœniej, jeszcze podczas pierwszego czytania, w tej samej ustawie senatorowie w ramach poprawki zgodzili siê na dodanie trzymiesiêcznej pomocy organizatorom turystyki i agentom sprzedaj¹cym bilety lotnicze, akredytowanym przez IATA. By³a to poprawka przygotowana przez rz¹d, a chodzi³o w niej o uzupe³nienie poprzedniej ustawy, nazywanej pomoc¹ dla turystyki lub tarcz¹ 5.0. Wiêcej o tym pisaliœmy w materiale „Zaleg³e postojowe i ZUS dla touroperatorów uchwalone. ZapowiedŸ dalszej pomocy dla turystyki”. Ten zapis, jako popierany przez rz¹d, raczej nie jest zagro¿ony cofniêciem w Sejmie.

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league