Poland

Cała Polska w strefie czerwonej. Od poniedziałku kolejne zmiany

Premier Mateusz Morawiecki

Proszê, nie lekcewa¿my zagro¿enia, stañmy razem do walki z wirusem - apelowa³ premier Mateusz Morawiecki w telewizyjnym orêdziu

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Codziennie liczba nowych zaka¿eñ przekracza 10 tys. Ca³a Polska w strefie czerwonej, a rz¹d wprowadza kolejne restrykcje.

Od poniedzia³ku uczniowie klas od czwartej do ósmej bêd¹ uczyæ siê w trybie zdalnym. Zmiany w edukacji zapowiedzia³ w pi¹tek premier Mateusz Morawiecki. To jedna z wprowadzonych teraz restrykcji, bo ca³a Polska jest ju¿ w strefie czerwonej.

W sobotê resort zdrowia poinformowa³ o 13 628 nowych zaka¿eniach. W niedzielê dosz³y kolejne 11 742 przypadki. Dodatni test na SARS-CoV-2 otrzyma³ m.in. prezydent Andrzej Duda, szef MON Mariusz B³aszczak i prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Najwiêcej nowych zaka¿eñ zdiagnozowano w niedzielê na Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskiem oraz na Œl¹sku.

W weekend pojawi³a siê tak¿e informacja o 33 osobach zmar³ych na Covid-19. W wyniku wspó³istnienia Covid-19 z innymi schorzeniami odesz³y 233 osoby.

W sumie od marca zaka¿enie koronawirusem zdiagnozowano u 253 688 osób. Zmar³o 4438 osób.

– Sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie jest bardzo powa¿na. Wirus powróci³ z si³¹ znacznie wiêksz¹ ni¿ wiosn¹ tego roku. Rekordy zaka¿eñ padaj¹ na ca³ym kontynencie. Tak¿e w Polsce zmagamy siê z rosn¹c¹ ka¿dego dnia liczb¹ zaka¿eñ – powiedzia³ premier Mateusz Morawiecki w orêdziu wyemitowanym w pi¹tek wieczorem w najwiêkszych stacjach telewizyjnych. W ten sposób t³umaczy³, dlaczego konieczne jest, by Polacy zastosowali siê do kolejnych restrykcji.

A jest ich niema³o. Po obowi¹zkowych maseczkach (tak¿e na wolnym powietrzu), zdalnej nauce w szko³ach œrednich i zamkniêciu basenów i si³owni, które obowi¹zuj¹ od ubieg³ego tygodnia, przysz³a pora na kolejne. Maj¹ one na celu g³ównie zmniejszenie liczby osób w przestrzeni publicznej, a tak¿e ochronê osób starszych.

Teraz do szko³y bêd¹ chodzi³y tylko dzieci z klas m³odszych oraz przedszkolaki. Premier Mateusz Morawiecki podczas pi¹tkowej konferencji prasowej t³umaczy³, ¿e „dla dzieci, które dopiero rozpoczynaj¹ naukê, edukacja w trybie stacjonarnym jest bardzo wa¿na ze wzglêdów psychicznych". A epidemiolodzy podkreœlaj¹, ¿e prawdopodobieñstwo zachorowania przez dzieci do 10. roku ¿ycia jest minimalne lub ma przebieg bezobjawowy.

Dodatkowo dzieci miêdzy godzin¹ 8 a 16 bêd¹ mog³y poruszaæ siê wy³¹cznie pod opiek¹ osoby doros³ej. Same, wyj¹tkowo, bêd¹ mog³y iœæ tylko do szko³y. To ma zapobiegaæ sytuacji, gdy podczas nauki zdalnej uczniowie bêd¹ zajmowaæ siê ¿yciem towarzyskim. Tak by³o np. na wiosnê i przyczyni³o siê do rozprzestrzenienia wirusa.

Dla goœci zamkniête bêd¹ tak¿e restauracje, kawiarnie, lokale gastronomiczne i puby, które teraz mog¹ serwowaæ dania wy³¹cznie na wynos. – To obostrzenie planujemy na razie na okres dwóch tygodni, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia – t³umaczy³ premier, podkreœlaj¹c, ¿e s¹ to zazwyczaj ma³e, rzadko wietrzone pomieszczenia pe³ne goœci. W których w dodatku nie nosi siê maseczek.

Zakazane s¹ tak¿e spotkania w grupach wiêkszych ni¿ piêæ osób. Po zakoñczeniu obecnie trwaj¹cych turnusów zostan¹ zamkniête sanatoria.

Szczególne obostrzenia dotkn¹ seniorów maj¹cych wiêcej ni¿ 70 lat. Wolno im teraz w zasadzie wychodziæ tylko do pracy, lekarza, po zakupy i do koœcio³a. Uruchomiony zostanie tak¿e sk³adaj¹cy siê z harcerzy i ¿o³nierzy WOT korpus wsparcia seniorów, który ma pomagaæ osobom starszym w za³atwianiu codziennych spraw.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry