Poland

C919 z chińskim silnikiem od 2022 r.

Chiny bêd¹ pracowaæ nad w³asnym silnikiem turbowentylatorowym CJ1000 do w³asnego samolotu w¹skokad³ubowego C919, który powinien uzyskaæ certyfikacjê pod koniec roku — podano oficjalnie w Pekinie

Rz¹dowy plan rozwoju na lata 2021-25 przewiduje te¿ prze³om w technologii silników do samolotów szerokokad³ubowych. C919 produkowany przez pañstwowe przedsiêbiorstwo COMAC, podobnie ja inne, korzysta z importowanych silników, ale Chiny chc¹ opracowaæ w³asne alternatywne, aby zmniejszyæ zale¿noœæ od zagranicznych rozwiniêtych technologii — pisze Reuter.

W 2018 r. Stany oskar¿y³y chiñskich oficerów wywiadu o w³amanie siê do bazy danych, aby ukraœæ informacje o takich silnikach, u¿ywanych w samolotach cywilnych. Chiny nie przyzna³y siê do winy.

Prace przy C919 przebiegaj¹ planowo, próbne loty dobiegaj¹ koñca, samolot powinien uzyskaæ chiñskie zaœwiadczenie ¿eglownoœci pod koniec bie¿¹cego roku, a producent dostarczyæ pierwsza sztukê premierowemu klientowi — poinformowa³ g³ówny projektant programu C919, Wu Guanghui. Premierowy klient, China Eastern z³o¿y³a teraz potwierdzone zamówienie na 5 sztuk.

Rosja wspó³pracuje z Chinami nad samolotem szerokokad³ubowym CR929, w grudniu wykona³ pierwszy lot z silnikami miejscowej produkcji pierwszy raz od czasów radzieckich.

Football news:

Perez on Super League: It wasn't hard to convince Laporte. This is for the future of Barcelona
Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements