Poland

Były sędzia Wojciech Ł. oskarżony o fałszywe zeznania

sêdzia Wojciech £. oskar¿ony

materia³y prasowe

Prokuratura Regionalna w Krakowie skierowa³a akt oskar¿enia przeciwko by³emu sêdziemu Wojciechowi £. Zarzuty dotycz¹ fa³szywego zawiadomienia organów œcigania o przestêpstwie oraz z³o¿enia fa³szywych zeznañ. Wojciechowi £. grozi do 8 lat pozbawienia wolnoœci.

Wed³ug ustaleñ prokuratury, 10 lutego 2016 r. sêdzia zawiadomi³ organy œcigania o przestêpstwie, które nie zaistnia³o. W zawiadomieniu Wojciech £. wskazywa³, ¿e nieustalona osoba przejê³a jego konto na Twitterze i prowadzi³a korespondencjê z innym u¿ytkownikiem tego medium, który podawa³ siê za dziennikarza Tomasza Lisa. Wojciech £. twierdzi³ te¿, ¿e w korespondencji tej u¿yte zosta³o jego zdjêcie (selfie), które w rzeczywistoœci mia³o byæ wykonane bez jego wiedzy i zgody. Sêdzia wskazywa³, ¿e wskutek przestêpstwa dozna³ szkody osobistej i domaga³ siê œcigania jego sprawców.

Czytaj te¿: Wojciech £¹czewski rezygnuje z urzêdu sêdziego

Zdaniem  prokuratury, okolicznoœci te nie zosta³y potwierdzone w materiale dowodowym. Œledczy ustalili natomiast, ¿e sêdzia £. za poœrednictwem anonimowego konta na Twitterze napisa³ seriê wiadomoœci prywatnych do osoby, która w jego mniemaniu by³a dziennikarzem Tomaszem Lisem, a faktycznie osob¹, która podszywa³a siê pod redaktora. Dla uwiarygodnienia przes³a³ swoje selfie. 28 stycznia 2016 r. na TT zaaran¿owane zosta³o spotkanie Wojciecha £. z rzekomym Tomaszem Lisem. Sêdzia stawi³ siê na nie zgodnie z ustaleniami. Zachowanie sêdziego zosta³o opisane przez prasê,  jednak bez wymienienia nazwiska sêdziego.

6 lutego na anonimowe konto sêdziego na Twitterze wp³ynê³a wiadomoœæ prywatna od osoby, która poprosi³a go o potwierdzenie, ¿e to on jest autorem korespondencji z rzekomym red. Lisem. Do korespondencji by³y za³¹czone screeny oraz selfie sêdziego. To po otrzymaniu tej wiadomoœci 10 lutego Wojciech £. zdecydowa³ siê z³o¿yæ ustne zawiadomienie o przestêpstwie, które nie mia³o miejsca.

Prokuratura twierdzi, ¿e powo³ani w sprawie biegli z zakresu informatyki wykluczyli, by na urz¹dzeniach elektronicznych nale¿¹cych do sêdziego dosz³o do nieuprawnionego dostêpu osoby trzeciej, w tym do ataku hakerskiego.

- Bieg³y precyzyjnie i jednoznacznie okreœli³ czas wykonania autoportretu sêdziego i urz¹dzenie, za pomoc¹ którego j¹ zrobiono. Stwierdzi³, ¿e zdjêcie wykonano telefonem u¿ytkowanym przez Wojciecha £. zsynchronizowanym z jego komputerem. Data wykonania tej fotografii koresponduje z czasem i treœci¹ rozmowy prowadzonej na portalu i monitorowanej przez dziennikarzy. Sposób ustawienia aparatu wskazuje równie¿, ¿e zdjêcie zrobi³ sobie osobiœcie Wojciech £. - wskazuje Prokuratura Regionalna w Krakowie.

Wed³ug niej, sêdzia z³o¿y³ fa³szywe zeznania t³umacz¹c swoj¹ obecnoœæ w miejscu, w którym czekali na niego dziennikarze. Sam Wojciech £. twierdzi³, ¿e przyby³ tam, bo chcia³ odebraæ ksi¹¿kê dla znajomego. Mê¿czyŸni mieli umówiæ siê na spotkanie za poœrednictwem szyfrowanego komunikatora.

Jednak prokuratura wskazuje, ¿e znajomy sêdziego, przes³uchany w charakterze œwiadka, zaprzeczy³ temu i zezna³, ¿e nigdy nie u¿ywa³ komunikatorów szyfruj¹cych i za ich poœrednictwem nie prosi³ Wojciecha £. o ¿adn¹ przys³ugê.

"Skala manipulacji materia³em dowodowym jest ogromna" – stwierdzi³ Wojciech £., gdy rok temu prokuratura przedstawi³a mu zarzuty w tej sprawie. W jego ocenia ca³a sprawa to zemsta ze strony "ekipy rz¹dz¹cej", która jest pok³osiem wyroku z marca 2015 r., w którym orzeka³. Wtedy to S¹d Rejonowy Warszawa-Œródmieœcie skaza³ w I instancji Mariusza Kamiñskiego na trzy lata pozbawienia wolnoœci za przekroczenie uprawnieñ i nielegalne dzia³ania operacyjne CBA.

W akcie oskar¿enia skierowanym do S¹du Rejonowego Warszawa – Mokotów w Warszawie akcie oskar¿enia prokuratura zarzuci³a Wojciechowi £. pope³nienie czynów z art. 238 kk i art. 233 §1 kk, tj. z³o¿enia fa³szywego zawiadomienia o przestêpstwie i z³o¿enia fa³szywych zeznañ. Czyny te zagro¿one s¹ kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat 8.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry