Poland

Były minister w szpitalu po zakażeniu koronawirusem

Jaros³aw Zieliñski

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Pose³ PiS Jaros³aw Zieliñski, by³y wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji, trafi³ do szpitala po zaka¿eniu koronawirusem.

Portal suwalki.naszemiasto.pl poinformowa³, ¿e polityk Prawa i Sprawiedliwoœci przebywa w Szpitalu Wojewódzkim w Suwa³kach.

- Od kilku dni jestem w szpitalu - powiedzia³ Jaros³aw Zieliñski, cytowany przez portal. Zaapelowa³ o zachowywanie œrodków ostro¿noœci. - Koronawirus jest niezwykle groŸny - oceni³.

By³y wiceszef MSWiA to nie pierwszy polityk, który zmaga siê z zaka¿eniem SARS-CoV-2 lub wywo³ywan¹ przez wirusa chorob¹ COVID-19.

W placówce medycznej w Katowicach przebywa pose³ Jerzy Polaczek (PiS). "Choroba wiele mnie nauczy³a. Poczu³em cierpienie, s³ysza³em krzyki ludzi wo³aj¹cych o pomoc, widzia³em jak umieraj¹. Tylko w ci¹gu ostatniej doby na oddziale zmar³y cztery osoby. Ich bliscy nawet nie mog¹ ich po¿egnaæ. Bardzo im wspó³czujê" - informowa³ we wpisie w mediach spo³ecznoœciowych, opublikowanym 25 paŸdziernika.

Zaka¿enie koronawirusem testy wykaza³y m.in. tak¿e u szefa MON Mariusza B³aszczaka i prezydenta Andrzeja Dudy. Jak informowa³ minister Andrzej Dera, prezydenta przechodzi zaka¿enie bezobjawowo.

Jak w œrodê przekaza³o Ministerstwo Zdrowia, od 4 marca w Polsce wykryto 299 049 przypadków koronawirusa, zmar³o 4 851 osób zaka¿onych.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje œmiertelnoœæ nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro