Poland

Byli prezydenci USA chcą szczepić się na COVID przed kamerami

Barack Obama

Fotorzepa, Piotr Nowak

Byli prezydenci USA - Barack Obama, Bill Clinton i George W. Bush wyrazili gotowoœæ do zaszczepienia siê przeciw COVID-19 przed kamerami, aby przekonaæ opiniê publiczn¹, ¿e eksperymentalne szczepionki przeciwko koronawirusowi s¹ bezpieczne - informuje CNN.

Koncerny Pfizer i Moderna z³o¿y³y wnioski do Federalnej Agencji ¯ywnoœci i Leków o zatwierdzenie do u¿ycia, w sytuacjach nadzwyczajnych, ich eksperymentalnych szczepionek przeciw COVID-19, które pomyœlnie przesz³y trzeci¹ fazê testów klinicznych.

Oczekuje siê, ¿e szczepionki te zostan¹ zatwierdzone do u¿ycia jeszcze w grudniu - szczepienia przeciw COVID-19 mia³yby rozpocz¹æ siê w Stanach Zjednoczonych przed koñcem 2020 roku.

W pierwszej kolejnoœci w USA szczepieni maj¹ byæ pracownicy ochrony zdrowia i pensjonariusze domów opieki spo³ecznej oraz ich opiekunowie.

2 grudnia pierwszym krajem na œwiecie, który zatwierdzi³ szczepionkê Pfizera do powszechnego u¿ycia, zosta³a Wielka Brytania.

George W. Bush mia³ skontaktowaæ siê z dr Anthonym Faucim, dyrektorem Narodowego Instytutu Alergii i Chorób ZakaŸnych oraz dr Deborah Brix, koordynatorem dzia³añ przeciwepidemicznych przy Bia³ym Domu z pytaniem jak mo¿e pomóc w promowaniu szczepionki.

Bush mia³ wyraziæ gotowoœæ do zaszczepienia siê przeciw COVID przed kamerami.

Podobn¹ deklaracjê przedstawi³ sekretarz prasowa Clintona. - Prezydent Clinton z pewnoœci¹ zaszczepi siê tak szybko, jak bêdzie to mo¿liwe. I zrobi to publicznie, jeœli pomo¿e to w przekonaniu Amerykanów, by zrobili to samo - powiedzia³ Angel Urena.

Z kolei Obama w wywiadzie dla SiriusXM powiedzia³, ¿e jeœli dr Fauci mówi, ¿e szczepionka jest bezpieczna - to on mu wierzy.

Obama zadeklarowa³ te¿, ¿e jest gotów przyj¹æ szczepionkê w obecnoœci kamer, tak by "ludzie wiedzieli, ¿e ufa nauce"{.

Football news:

Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn
The FA will monitor compliance with the anti-covid protocol. Players are not allowed to hug after goals
Chelsea win away in the Premier League for the first time in 2 months
The insidiousness of snow football in Turkey. Players in white are just not visible ❄ I
Real Madrid have the worst start to the season under Zidane - 6 defeats and 5 draws in 25 games