Poland

Bury: Chcę obywatelskiej kontroli nad finansami partii

Jacek Bury

materia³y prasowe Polska2050

Po roku obecnoœci w Senacie niestety mam wra¿enie, i¿ Koalicja Obywatelska, szczególnie zarz¹d, tak naprawdê hamuje, to co mo¿na by³oby zrobiæ i nie jest zainteresowana merytoryczn¹ rozmow¹ – mówi senator Jacek Bury w rozmowie z Micha³em Kolanko.

– Chcemy zmieniæ funkcjonowanie pañstwa, zaczynaj¹c od samej góry, np. od finansowania partii politycznych. To temat, który mnie podczas tej kadencji bardzo zirytowa³, kiedy widzia³em, ¿e politycy próbuj¹ sami sobie dawaæ podwy¿ki. Mam propozycjê, w jaki sposób mo¿na by by³o doprowadziæ do obywatelskiej kontroli nad finansami partii politycznych – t³umaczy senator.

Jak ocenia dzia³ania opozycji? – Nieliczni pos³owie i senatorowie wychodz¹ do ludzi, którzy s¹ na protestach, nie tylko by wpaœæ na chwilê, czy zrobiæ sobie selfie. Nieliczni s¹ te¿ z przedsiêbiorcami, którzy maja teraz potê¿ne problemy. Powinniœmy byæ z tymi obywatelami, byæ przy tych restauracjach i stokach i rozmawiaæ z przedsiêbiorcami. Tymczasem opozycja œpi – dodaje.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7