Poland

Bunt libijskich ochroniarzy. Eksport ropy został wstrzymany

A worker conducts maintenance work on oil pipes at an oil delivery point operated by Bashneft PAO near Neftekamsk, Russia, on Thursday, March 3, 2016. Bashneft is an upstream and down stream oil & gas provider which explores, produces and refines its own

W niedzielê Libia przerwa³a eksport ropy ze swoich terminali portowych. Powodem jest bunt oddzia³ów ochraniaj¹cych obiekty.

Zmilitaryzowane oddzia³y ochrony obiektów naftowych w Libii og³osi³y wstrzymanie eksportu ropy z portów po³o¿onych na wybrze¿u Sirte Bay, informuje agencja TASS.

Ochroniarze t³umacz¹, ¿e „wstrzymuj¹ eksport ropy z terminali znajduj¹cych siê w strefie„ pó³ksiê¿yca naftowego ” i portu El-Hariga”. Przedstawiciel oddzia³ów zmilitaryzowanych swoj¹ decyzjê uzasadnili nieterminow¹ wyp³at¹ wynagrodzeñ cz³onkom formacji i problemami z op³aceniem ubezpieczenia zdrowotnego.

W strefie „pó³ksiê¿yca ropy” na wybrze¿u Zatoki Sirte znajduj¹ siê terminale za³adunkowe ropy w portach Es Sidr, Ras Lanuf, Brega, El Hariga i Zuweitina. Region jest kontrolowany przez Libijsk¹ Armiê Narodow¹ pod dowództwem Chalify Haftara.

Oil/Bloomberg

Libia, cz³onek OPEC, ma drugie po Nigerii z³o¿a wêglowodorów w Afryce. Przed wojn¹ domow¹, która wybuch³a w tym kraju w 2011 r., Libia by³a na 12 pozycji wœród eksporterów ropy na œwiecie. Kraj ten pompowa³ wtedy 1,6 mln bary³ek dziennie.

W 2020 roku produkcja w Libii spad³a prawie do zera, ale po zawarciu porozumienia si³ Haftara z rz¹dem w Trypolisie prace wydobywcze wznowiono.

Do listopada 2020 r produkcja osi¹gnê³a 1 milion bary³ek dziennie. Na pocz¹tku 2021 roku National Oil Corporation (NOC) planowa³a zwiêkszyæ pompowanie do 1,3 mln bary³ek dziennie.

Football news:

Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad