Poland

Bunt energetyków. Związkowcy domagają się konkretów

Zwi¹zkowcy, najpierw z PGE, a teraz z Tauronu, domagaj¹ siê konkretów w sprawie planowanych zmian w krajowym sektorze energetycznym.

Dzia³aj¹ce w Tauronie zwi¹zki zawodowe maj¹ doœæ niepewnoœci zwi¹zanej z przysz³oœci¹ sektora energetycznego, który w najbli¿szych latach ma ulec gruntownej transformacji. W po³owie stycznia przedstawili swoje obawy Ministerstwu Aktywów Pañstwowych (MAP), ale nie doczekali siê reakcji. W efekcie og³osili pogotowie strajkowe, które ma dzia³aæ od 1 lutego.

Przeciw podzia³om

– Choæ od d³u¿szego czasu s³yszmy o pomyœle wydzielenia aktywów wêglowych z koncernów energetycznych, to do dziœ nie znamy ¿adnych szczegó³ów czy choæby zarysu tego, w jaki sposób mia³aby w praktyce wygl¹daæ transformacja polskiej energetyki, w jaki sposób mia³yby byæ chronione miejsca pracy. Jesteœmy za tym, by grupa Tauron dzia³a³a w dotychczasowej strukturze, bo to daje jej pracownikom gwarancjê stabilnoœci zatrudnienia. Niejasne koncepcje kolejnej restrukturyzacji bran¿y energetycznej sprawiaj¹, ¿e pracownicy s¹ niepewni jutra – t³umaczy Piotr Serafin, przewodnicz¹cy komitetu protestacyjno-strajkowego w Tauronie.

Do komitetu przyst¹pi³y ju¿ 42 organizacje zwi¹zkowe, reprezentuj¹ce wszystkie obszary dzia³alnoœci katowickiej grupy. – Mimo wszystko w dalszym ci¹gu deklarujemy nasz¹ gotowoœæ do dialogu – twierdzi Serafin.

Niejasna koncepcja

Punktem zapalnym jest zapowiedŸ wydzielenia z koncernów energetycznych aktywów wêglowych. Ten balast mocno ci¹¿y na ich wynikach finansowych (produkcja energii z wêgla staje siê coraz mniej rentowna), a du¿a zale¿noœæ od wêgla sprawia, ¿e coraz trudniej jest uzyskaæ w bankach finansowanie na nowe inwestycje, nawet te zwi¹zane z zielon¹ energi¹. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech D¹browski uj¹³ sprawê dosadnie: jeœli spó³ka nie pozbêdzie siê kopalñ i elektrowni wêglowych, to grozi jej bankructwo.

Rz¹dowy plan jest taki, by ca³y wêglowy biznes koncernów przenieœæ do osobnej pañstwowej spó³ki, a w dalszej kolejnoœci po³¹czyæ najwiêksze grupy energetyczne w jedn¹ du¿¹ firmê. Szczegó³y tej koncepcji MAP mia³o przedstawiæ do koñca 2020 r., ale do dziœ tego nie zrobi³o. – Ca³y czas nad tym pracujemy, lada moment przedstawimy efekty tych prac – poinformowa³ nas Karol Manys, rzecznik MAP.

Z kolei przedstawiciele Tauronu zapewniaj¹, ¿e z du¿¹ rozwag¹ bêd¹ podchodziæ do tematu wszelkich zmian w strukturze organizacji grupy. – Decyzje dotycz¹ce przysz³oœci elektrowni wêglowych Tauronu bêd¹ podejmowane w dialogu i we wspó³pracy ze stron¹ spo³eczn¹ – deklaruje £ukasz Zimnoch, rzecznik Tauronu.

Zmiany w energetyce musz¹ iœæ w parze ze zmianami w górnictwie, tymczasem rozmowy rz¹du z górniczymi zwi¹zkowcami o przysz³oœci kopalñ wêgla energetycznego id¹ na razie jak po grudzie.

Roœnie niepokój

Wczeœniej w obawie przed wydzieleniem aktywów wêglowych i restrukturyzacj¹ grupy strajkiem grozi³y te¿ zwi¹zki zawodowe z kopalñ wêgla brunatnego nale¿¹cych do PGE. Górnicy z odkrywek czuli siê pominiêci w rozmowach dotycz¹cych zmian w bran¿y.

Ale nie chodzi tylko o obawy górniczych zwi¹zkowców. W ca³ej PGE dzia³a komitet protestacyjno-strajkowy. Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, a tak¿e realizacji wczeœniejszych porozumieñ p³acowych.

Zarz¹d PGE uzna³ ¿¹dania zwi¹zków za nierealne i wyceni³, ¿e ich spe³nienie kosztowa³oby ponad 450 mln z³ rocznie. Czêœæ zwi¹zków dosz³a ju¿ jednak do porozumienia z zarz¹dami PGE Energia Odnawialna i PGE Systemy i zakoñczy³a spory zbiorowe w tych firmach. W pozosta³ych spó³kach PGE negocjacje wci¹¿ siê tocz¹.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances