Poland

Bułgaria dostanie dwa F-16. Za darmo

Waszyngton zaproponowa³ przekazanie Bu³garii dwóch samolotów Lockheed Martin F-16 w ramach procedury Excess Defense Articles.

Samoloty, pochodz¹ce z zasobów Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, amerykanie przeka¿¹ bezp³atnie. Pos³u¿¹ do szkolenia bu³garskiego personelu technicznego. Ma to u³atwiæ opanowanie procedur zwi¹zanych z obs³ug¹ statków powietrznych zachodniej produkcji. Dodatkowo propozycja, któr¹ Bu³garzy przyjêli, pozwoli na przyspieszenie procesu szkolenia techników na terenie Bu³garii.

Inicjatywa jest zwi¹zana z zamówieniem przez Bu³gariê w lipcu 2019 r. oœmiu samolotów Lockheed Martin F-16 Block 70 za 1,2 mld dol. Bu³garia deklaruje ponadto chêæ zakupu kolejnych oœmiu maszyn w ci¹gu najbli¿szych lat. Dostawy zamówionych maszyn potrwaj¹ do koñca 2026 r. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e podobn¹ propozycjê otrzyma równie¿ S³owacja. Nasi po³udniowi s¹siedzi zamówili w grudniu 2018 r. 14 fabrycznie nowych F-16 Block 70 za 1,6 mld euro.

Przekazanie dwóch u¿ywanych samolotów przez Amerykanów nie jest niczym nowym, szczególnie, ¿e bêd¹ s³u¿yæ jako naziemne pomoce szkolno-treningowe. Dwa F-16A w 2012 r. trafi³y w podobny sposób do Polski. Pocz¹tkowo pos³u¿y³y do szkolenia i certyfikacji pracowników Wojskowych Zak³adów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy w procedurze zdejmowania i nanoszenia nowych pow³ok malarskich, a póŸniej trafi³y do bazy lotniczej w Krzesinach (jeden) i Centrum Szkolenia In¿ynieryjno-Lotniczego w Dêblinie (drugi).

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry