Poland

Budka: Zimoch nie rozumie sportu. Zimoch: A Budka polityki

Borys Budka

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Myœla³em, ¿e bardziej rozumie sport jako komentator sportowy. Polityka jest gr¹ dru¿ynow¹. Je¿eli ktoœ nie potrafi graæ w dru¿ynie, to sam stawia siê poza nawias - powiedzia³ lider PO Borys Budka, komentuj¹c rezygnacjê Tomasza Zimocha z cz³onkostwa w Koalicji Obywatelskiej.

Borys Budka zosta³ zapytany w Polsat News, czy jako premier kupi³by chiñsk¹ szczepionkê przeciwko COVID-19. Jak powiedzia³ lider Platformy Obywatelskiej, dopuœci³by tak¹, gdyby zosta³a ona zbadana przez europejskie agencje. - Ja jako premier zawsze dba³bym o bezpieczeñstwo moich rodaków. Szczepionka musia³aby byæ bezpieczna - zapewni³.

Szef PO odniós³ siê równie¿ do odejœcia Fideszu Viktora Orbana z frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. - To, ¿e Orban robi coœ na pokaz, to jest jego sprawa. Po to mamy ekspertów, po to mamy Uniê Europejsk¹, Komisje Europejsk¹ i komisjê leków dopuszczaj¹c¹ takie produkty, by przetestowaæ, sprawdziæ i zabezpieczyæ siê przed tym, by nic niepo¿¹danego nie znalaz³o siê w obrocie - oceni³ Budka.

Mówi¹c o szczepionkach Budka stwierdzi³, ¿e „od rozmów o nich s¹ eksperci i lekarze, nie kolejna PR-owska zagrywka prezydenta Dudy". - Lepiej ¿eby pozosta³ na tych nartach, ni¿ ¿eby zaj¹³ siê szczepionkami - zaznaczy³. - Je¿eli rz¹d rzeczywiœcie chcia³by zajmowaæ siê chiñskimi szczepionkami, to powinien to robiæ w oparciu o ekspertów. Przypomnê, co przynios³y ostatnie rozmowy pana prezydenta i pana premiera. Pamiêtamy ten pic z Antonowem, pamiêtamy maseczki bez atestów, pamiêtamy respiratory, które jeszcze nie dotar³y do Polski. Jeœli chodzi o wiarygodnoœæ, to ta ekipa jest naprawdê na najni¿szym poziomie - doda³.

Zdaniem Borysa Budki Tomasz Zimoch, który we wtorek z³o¿y³ rezygnacjê z cz³onkostwa w Koalicji Obywatelskiej "ju¿ dawno by³ poza klubem”. - Myœla³em, ¿e bardziej rozumie sport jako komentator sportowy. Polityka jest gr¹ dru¿ynow¹. Je¿eli ktoœ nie potrafi graæ w dru¿ynie, to sam stawia siê poza nawias. Dla mnie ta sprawa jest zamkniêta, podj¹³ suwerenn¹ decyzjê. By zobaczyæ jaka jest ocena wyborców, wystarczy wejœæ na jego profil na Facebooku. Myœlê, ¿e Tomasz Zimoch powinien otworzyæ media spo³ecznoœciowe i przeczytaæ co o takiej decyzji s¹dz¹ jego wyborcy - doda³ przewodnicz¹cy PO - zaznaczy³.

„A ja myœla³em, ¿e Borys Budka bardziej rozumie politykê” - odpowiedzia³ przewodnicz¹cemu PO Zimoch w mediach spo³ecznoœciowych. „Borysie, boksuj siê sam sob¹. Nie ze zwyk³ym pos³em” - napisa³ na Twitterze.

Budka w Polsat News stwierdzi³ tak¿e, ¿e „bardzo ¿a³ujê odejœæ” pos³ów, którzy opuœci PO, ale jednoczeœnie doda³, ¿e „ka¿dy wybiera swoj¹ drogê w polityce”. - Dziœ jest czas by ³¹czyæ, budowaæ wspólne projekty. Pokazaliœmy wspólnie z Lewic¹, z Polskim Stronnictwem Ludowym, ¿e tam, gdzie jest bitwa o wartoœci potrafimy mówiæ jednym g³osem. Chocia¿by, kiedy walczyliœmy o pañstwa stacjê telewizyjn¹, by nie by³a poddana naciskom politycznym - stwierdzi³. - Pamiêtam odejœcia w zesz³ych kadencjach, pamiêtam powroty. Na nikogo siê nie gniewam, a wyborcy sami oceniaj¹ tego typu ruchy - oceni³. 

Lider Platformy skomentowa³ równie¿ sonda¿e, w których odnotowano wzrost poparcia dla Polski 2050, ugrupowania Szymona Ho³owni i jednoczesny spadek poparcia dla KO. - Jestem maratoñczykiem, wiem doskonale jak prowadziæ d³ugie dystanse, d³ugie biegi. Wiem, ¿e je¿eli ktoœ zacznie finiszowaæ po 1/4 dystansu, to nie dobiegnie do mety. Ja trzymam kciuki za to, by opozycja mia³a jak najwiêksze notowania. Ju¿ teraz, wspólnie mamy ponad 60 proc. poparcia i trzeba szukaæ wspólnego mianownika. Kto w tym wyœcigu bêdzie pierwszy, drugi, trzeci - to nie ma znaczenia, jeœli opozycja nie bêdzie potrafi³a ze sob¹ wspó³pracowaæ - powiedzia³ Budka. - Jako osoba doœwiadczona w polskiej polityce wiem, ¿e wspó³praca jest konieczna w polskim systemie wyborczym. Dlatego nie pokuszê siê nigdy o s³owa krytyki wobec kole¿anek i kolegów z opozycji. Powinniœmy szukaæ tego co ³¹czy. Mam dobre zdanie o Szymonie Ho³owni, pomimo, ¿e podbiera³ gdzieœ tam podbiera³ nam parlamentarzystów - zaznaczy³.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know