Poland

Budka o Zimochu: Dawno był poza KO. Polityka to gra drużynowa

Polityka

Borys Budka

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Je¿eli rz¹d rzeczywiœcie chcia³by zajmowaæ siê chiñskimi szczepionkami, to powinien to robiæ w oparciu o ekspertów. Przypomnê, co przynios³y ostatnie rozmowy pana prezydenta i pana premiera. Pamiêtamy ten pic z Antonovem, pamiêtamy maseczki bez atestów, pamiêtamy respiratory, które jeszcze nie dotar³y do Polski - powiedzia³ lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Borys Budka zosta³ zapytany w Polsat News, czy jako premier kupi³by chiñsk¹ szczepionkê przeciwko COVID-19. Jak powiedzia³ lider Platformy Obywatelskiej, dopuœci³by tak¹, gdyby zosta³a ona zbadana przez europejskie agencje. - Ja jako premier zawsze dba³bym o bezpieczeñstwo moich rodaków. Szczepionka musia³aby byæ bezpieczna - zapewni³.

Szef PO odniós³ siê równie¿ do odejœcia Fideszu Viktora Orbana z frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. - To, ¿e Orban robi coœ na pokaz, to jest jego sprawa. Po to mamy ekspertów, po to mamy Uniê Europejsk¹, Komisje Europejsk¹ i komisjê leków dopuszczaj¹c¹ takie produkty, by przetestowaæ, sprawdziæ i zabezpieczyæ siê przed tym, by nic niepo¿¹danego nie znalaz³o siê w obrocie - oceni³ Budka.

Mówi¹c o szczepionkach Budka stwierdzi³, ¿e „od rozmów o nich s¹ eksperci i lekarze, nie kolejna PR-owska zagrywka prezydenta Dudy". - Lepiej ¿eby pozosta³ na tych nartach, ni¿ ¿eby zaj¹³ siê szczepionkami - zaznaczy³. - Je¿eli rz¹d rzeczywiœcie chcia³by zajmowaæ siê chiñskimi szczepionkami, to powinien to robiæ w oparciu o ekspertów. Przypomnê, co przynios³y ostatnie rozmowy pana prezydenta i pana premiera. Pamiêtamy ten pic z Antonovem, pamiêtamy maseczki bez atestów, pamiêtamy respiratory, które jeszcze nie dotar³y do Polski. Jeœli chodzi o wiarygodnoœæ, to ta ekipa jest naprawdê na najni¿szym poziomie - doda³.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless