Poland

Budimex stawia czoło drugiej pali epidemii

Budownictwo

Budimex

materia³y prasowe

Kontrakty infrastrukturalne s¹ solidnym fundamentem, szyki miesza wzrost zaka¿eñ wœród pracowników.

Odnosz¹c siê do bie¿¹cej sytuacji rynkowej przy omawianiu wyników finansowych po trzech kwarta³ach br., mened¿erowie Budimeksu napisali, ¿e mimo utrudnieñ wynikaj¹cych ze stanu epidemii grupa zachowuje ci¹g³oœæ operacyjn¹ na wszystkich frontach. Jednak od kilku tygodni przybywa zaka¿onych pracowników, co wp³ywa na destabilizacjê prac i powoduje opóŸnienia na kolejnych kontraktach. Grupa spodziewa siê dalszego wzrostu zachorowañ wœród za³ogi i liczy na stabilizacjê w perspektywie kolejnych kwarta³ów.

Pandemia to równie¿ dalszy istotny spadek zamówieñ od inwestorów prywatnych i samorz¹dowych, co wp³ywa na agresywne zachowania konkurencji w walce o zlecenia: najni¿sze sk³adane oferty czêsto odbiegaj¹ od kosztorysów Budimeksu o nawet o 20-30 proc. i s¹ istotnie ni¿sze ni¿ kwoty w bud¿etach inwestorskich. Budimex infrastruktur¹ stoi, na koniec wrzeœnia wartoœæ portfela kontraktów wynosi³a 12,9 mld z³, z czego 5,1 mld z³ przypada³o na drogi, 4,6 mld z³ kolej, a 3,2 mld z³ na kubaturówkê. Od pocz¹tku roku grupa podpisa³a umowy za 7 mld z³, czego ponad 5 mld z³ to drogi i kolej.

Wszystkie linie biznesowe w górê

Wiosenna fala pandemii, któr¹ budownictwo znios³o dobrze, nie odcisnê³a piêtna na wynikach. Po trzech kwarta³ach Bduimex mia³ 6,17 mld z³ skonsolidowanych przychodów, o prawie 15 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Zysk operacyjny grupy zwiêkszy³ siê o 65 proc., do 369 mln z³, a czysty zarobek o 90 proc., do prawie 265 mln z³.

Przychody z tytu³u generalnego wykonawstwa wzros³y o 7 proc., do 5,51 mld z³, poprawi³a siê rentownoœæ zaksiêgowanych w tym czasie prac: mar¿a brutto ze sprzeda¿y uros³a z 5,05 do 7,3 proc., z lekkim naddatkiem powracaj¹c do poziomu z analogicznego okresu 2018 r. Ta linia biznesowa wypracowa³a prawie 211 mln z³ zysku operacyjnego (przed w³¹czeniami konsolidacyjnymi), o 38 proc. wiêcej rok do roku.

Budimex Nieruchomoœci w ci¹gu trzech kwarta³ów przekaza³ 1,09 tys. mieszkañ, o 12 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej, by³y to jednak lokale z projektów o znacznie lepszej wartoœci i rentownoœci ni¿ rok wczeœniej: przychody z dzia³alnoœci deweloperskie wzros³y o 31 proc., do 553 mln z³, a mar¿a brutto ze sprzeda¿y wynios³a 27,2 proc. wobec 23,5 proc. rok wczeœniej. Zysk operacyjny wzrós³ o 63 proc., do 116,5 mln z³.

Na tegoroczne wyniki pozytywnie wp³ywa przejêcie od II po³owy ub.r. pe³nej kontroli nad spó³k¹ FB Serwis (utrzymanie techniczne budynków, dróg oraz gospodarka odpadami). Przychody z dzia³alnoœci us³ugowej wzros³y o ponad 220 proc., do 431 mln z³, a zysk operacyjny o 200 proc., do 54 mln z³. Budimex podkreœla jednak, ¿e FB Serwis mocno roœnie: gdyby za³o¿yæ, ¿e wyniki by³yby konsolidowane w pe³ni w ca³ym 2019 r., na koniec wrzeœnia br. ta linia biznesowa notowa³aby by³by 20-proc. wzrost przychodów i 26-proc. wzrost zysku operacyjnego.

Przetasowania w grupie

Trwa przegl¹d opcji strategicznych dla Budimeksu Nieruchomoœci – celem jest wzrost skali biznesu, czego grupa nie jest ju¿ w stanie zapewniæ w pojedynkê. Wœród opcji jest m.in. debiut na GPW, ale Budimex przyzna³ w³aœnie, ¿e w pierwszej kolejnoœci rozwa¿ana jest sprzeda¿ udzia³ów – trwa sondowanie rynku, pierwszych wyników analiz Budimex spodziewa siê na prze³omie listopada i grudnia br. Grupa planuje za to mocno rozwijaæ FB Serwis, zw³aszcza jeœli chodzi o utylizacjê i zagospodarowanie odpadów – na celowniku jest kilka œredniej wielkoœci podmiotów, ale niewykluczone s¹ tak¿e wiêksze inwestycje.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry