Poland

Brytyjskiej ochronie zdrowia brakuje miliarda funtów

Puste ulice Cardiff

AFP

Brytyjskiej Narodowej S³u¿bie Zdrowia (NHS) brakuje miliarda funtów, by uporaæ siê z drug¹ fal¹ koronawirusa, wzrostem liczby infekcji w zwi¹zku z nadejœciem zimy oraz wznowieniem przeprowadzania rutynowych zabiegów - podaje "The Guardian".

Szpitalom w Anglii ma brakowaæ nawet do 20 mln funtów w bud¿etach na ten rok.

"The Guardian" zwraca uwagê, ¿e problemem jest przekazanie NHS mniejszej od postulowanej przez ochronê zdrowia kwoty przez rz¹d, który obawia siê o szybko rosn¹ce koszty walki ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, które przekroczy³y ju¿ 210 mld funtów.

Sekretarz ds. zdrowia w Gabinecie Cieni Partii Pracy, Jonathan Ashworth krytykuje rz¹d mówi¹c, ¿e brak miliarda funtów w systemie pokazuje "przepaœæ miêdzy rzeczywistoœci¹ i spinem (ministra finansów) Rishi Sunaka w mediach spo³ecznoœciowych". Sunak zapewnia³, ¿e szpitale otrzymaj¹ tyle pieniêdzy, ile bêd¹ potrzebowaæ na walkê z pandemi¹ koronawirusa.

Football news:

Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result