Poland

Brytyjskie sklepy będą palić ubrania. Magazyny wciąż puchną

Brexit sprawi³, ¿e brytyjscy detaliœci sprzedaj¹cy na rynki Unii maj¹ olbrzymie k³opoty nie tylko z wysy³k¹, ale i ze zwrotami.

Od 1 stycznia europejscy klienci brytyjskich sklepów internetowych ma niespodziankê przy odbiorze zakupów – fakturê za odprawê celn¹, któr¹ nale¿y zap³aciæ, by otrzymaæ produkt. W efekcie wielu klientów rezygnuje z zakupu zostawiaj¹c kuriera z towarem i faktur¹ celn¹. A koszty mog¹ byæ du¿e – od p³aszcza wartoœci 200 funtów mo¿e to byæ, przyk³adowo, dodatkowe 82 funty do zap³aty.

- Je¿eli jesteœ w Niemczech i kupujesz towary z Wielkiej Brytanii, jako klient niemiecki jesteœ importerem sprowadzaj¹cym towary do UE – powiedzia³ BBC Adam Mansell z UK Fashion&Textile Association.

W efekcie du¿a liczba produktów zakupionych przez Europejczyków w brytyjskich sklepach wraca do magazynów i oznacza dodatkowy k³opot dla sprzedaj¹cego. Zwrócony przez europejskiego klienta towar oznacza dla brytyjskich sprzedawców koniecznoœæ wype³niania nowych dokumentów celnych i op³acenia kolejnych kosztów – odprawy eksportowej, op³aty importowej, VAT od importu i wielu innych. Zdaniem Mansella nie radz¹ sobie z tym nawet du¿e firmy, a co dopiero mówiæ o ma³ych.

Problemy maj¹ te¿ firmy spedycyjne. Przed brexitem wysy³ka towaru by³a prosta, teraz wymaga szczegó³owego okreœlania miejsca wywozu, wizyt w urzêdach celnych i wyliczania podatku VAT. To wszystko jest pracoch³onne i kosztowne.

Efektem tego s¹ rosn¹ce iloœci zwróconych towarów w magazynach. Towarów, których sprzedawcom najprawdopodobniej nie op³aca siê œci¹gaæ z powrotem do Wielkiej Brytanii. Cytowany ju¿ wy¿ej Adam Mansell uwa¿a, ¿e detalistom bardziej mo¿e siê op³aciæ porzucenie zwracanych produktów czy nawet ich spalenie ni¿ œci¹gniêcie do Zjednoczonego Królestwa.

Rz¹d twierdzi, ¿e zachêca³ firmy do wyznaczania specjalistów zajmuj¹cych siê zg³oszeniami importowymi i eksportowymi i nawet udostêpni³ ponad 80 mln funtów na rozszerzenie rynku agentów celnych. Po opuszczeniu UE istniej¹ nowe zasady, których firmy musz¹ przestrzegaæ i do których musz¹ siê dostosowaæ. Jedyne, co obiecuje rz¹d detalistom, którzy nagle zostali z problemem, to „œcis³¹ wspó³pracê, aby zapewniæ mo¿liwoœæ skutecznego handlu".

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7