Poland

"Brytyjski" wariant rozprzestrzenia się szybciej o 90 proc.?

Pracownik ochrony zdrowia w odzie¿y ochronnej

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Brytyjscy badacze pisz¹ na ³amach "Science", ¿e tzw. brytyjski wariant koronawirusa SARS-CoV-2 oznaczany jako B.1.1.7 mo¿e ma od 43 do 90 proc. wy¿szy wskaŸnik reprodukcji R0 (mówi o tym, ile osób zaka¿a jedna zaka¿ona koronawirusem osoba) ni¿ istniej¹ce wczeœniej szczepy wirusa.

Do po³owy lutego wariant B.1.1.7 by³ odpowiedzialny za 95 proc. wszystkich nowych zaka¿eñ koronawirusem wykrywanych w Anglii - podkreœlaj¹ autorzy publikacji w "Science". Ich zdaniem najlepszym wyt³umaczeniem dla tego faktu jest to, ¿e wariant B.1.1.7 rozprzestrzenia siê ³atwiej ni¿ wczeœniejsze warianty.

Jednoczeœnie badacze podkreœlaj¹, ¿e jak dot¹d nie ma dowodów, by wariant B.1.1.7 wywo³ywa³ ostrzejsz¹ chorobê lub prowadzi³ do wiêkszej liczby przypadków œmiertelnych choæ - jak dodaj¹ - jest zbyt wczeœnie, by o tym przes¹dzaæ.

Wed³ug autorów publikacji w "Science" w Anglii musia³oby co tydzieñ przybywaæ 2 mln osób w pe³ni zaszczepionych przeciwko COVID-19, aby powstrzymaæ falê zaka¿eñ, któr¹ mo¿e wywo³aæ wariant B.1.1.7.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored