Poland

Brytyjski rząd zaprzecza: Nie chcemy ograniczać praw pracowników

Wraz z opuszczeniem Unii Europejskiej skoñczy³y siê unijne gwarancje praw pracowniczych. Rz¹d Johnsona zaprzecza jednak, by chcia³ je ograniczyæ.

Minister Handlu i Przemys³u Kwasi Kwarteng zaprzeczy³ doniesieniom, jakoby rz¹d Jej Królewskiej Moœci mia³ w planach os³abianie praw pracowników w Wielkiej Brytanii. Rz¹dowe dementi pojawia siê po tym, jak w Financial Times zasugerowano, ¿e niektóre, wynikaj¹ce z praw Unii Europejskiej, zabezpieczenia praw pracowniczych mog¹ zostaæ zniesione.

Najwa¿niejszym prawem, które mia³oby byæ wed³ug FT zniesione mia³o byæ ograniczenie czasu pracy do 48 godzin w tygodniu (razem z nadgodzinami). Kwasi Kwarteng twierdzi jednak, ¿e niczego takiego rz¹d nie planuje, a propozycje nowych przepisów bêd¹ dotyczyæ zmian w przerwach na odpoczynek i zmiany sposobu obliczania wynagrodzenia za urlop na podstawie nadgodzin.

- Chcemy chroniæ i wzmacniaæ prawa pracownicze w przysz³oœci, a nie odwracaæ siê od nich – stwierdzi³ na Twitterze Kwarteng.

Zdaniem Partii Pracy, rz¹d jednak rozwa¿a ograniczanie praw pracowniczych, a rozwa¿ane czy rzekomo rozwa¿ane propozycje „nie powinny nawet podlegaæ dyskusji". Ed Miliband, odpowiednik Kwartentga w gabinecie cieni uwa¿a, ¿e przytoczone przez Financial Times propozycje „nie dotycz¹ ograniczania biurokracji dla firm, ale zrywania podstawowych praw pracowników". Warto tu jednak spostrzec, ¿e FT jasno podkreœli³, ¿e opisywane propozycje, choæ przygotowane za zgod¹ premiera, nie zosta³y jeszcze zatwierdzone ani przez ministrów, ani przez rz¹d.

Po opuszczeniu Unii Europejskiej Wielka Brytania ma teraz wiêksz¹ swobodê w kszta³towaniu praw pracowniczych. Prawo UE nie narzuca³o zbyt wielu szczegó³owych regulacji, ale te które gwarantowa³o pracownikom by³y znacz¹ce, jak ta dotycz¹ca czasu pracy w tygodniu. Zgodnie z dyrektyw¹ w sprawie czasu pracy z 48-godzinnego tygodnia pracy mog¹ zrezygnowaæ pracownicy np. s³u¿b ratunkowych.

Zmiany w prawie pracy zapowiadano ju¿ w mowie tronowej z 2019 roku, ale dopiero w bie¿¹cym roku jest spodziewany nowy projekt przepisów.

- Nie mamy absolutnie ¿adnego zamiaru obni¿ania standardów praw pracowniczych – cytuje BBC wypowiedŸ rzecznika rz¹du.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto