Poland

Brytyjski potentat odzieżowy zbankrutował przez koronawirusa

Maj¹ca blisko 450 sklepów w Wielkiej Brytanii i 22 za granic¹ Arcadia Group z³o¿y³a w poniedzia³ek wieczorem wniosek o ochronê przed wierzycielami. W³aœciciel marek Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Wallis, Miss Selfridge, Evans, Burton i Outfit nie wytrzyma³ dwóch lockdownów, w czasie których zamkniêto wszystkie sklepy sprzedaj¹ce inne rzeczy ni¿ artyku³y pierwszej potrzeby. W zwi¹zku z pandemi¹ obroty Arcadia Group znacz¹co spad³y.

Czytaj tak¿e: Philip Green: Rozrzutny bogacz

-Skutki pandemii Covid-19, w tym przymusowe zamykanie na d³u¿szy okres naszych sklepów, powa¿nie wp³ynê³y na sprzeda¿ wszystkich naszych marek. Przez ca³y ten bardzo trudny czas naszym priorytetem by³a ochrona miejsc pracy i zachowanie stabilnoœci finansowej grupy, w nadziei, ¿e uda siê nam przetrwaæ pandemiê i wyjœæ z niej zwyciêsko. Ostatecznie jednak, w zwi¹zku z najtrudniejszymi warunkami handlu, jakich kiedykolwiek doœwiadczyliœmy, napotkane przeszkody okaza³y siê zbyt powa¿ne – stwierdza w cytowanym przez „The Guardian” oœwiadczeniu prezes Ian Grabiner.

Wniosek o ochronê przed wierzycielami z³o¿ony przez Arcadia Group to najwiêksze pojedyncze bankructwo zwi¹zane z pandemi¹. Jednak problemy by³y w grupie ju¿ wczeœniej, od 1 wrzeœnia 2018 roku, gdy spó³ka matka Taveta, opublikowa³a ostatnie wyniki finansowe, które nie by³y ró¿owe, Arcadia zamknê³a 100 sklepów. W ostatnim raporcie finansowym Taveta wykaza³a 177,3 mln funtów straty i spadek sprzeda¿y o 5 procent do 1,8 mld funtów.

Zarz¹dc¹ masy upad³oœciowej zosta³a firma Deloitte, która poinformowa³a, ¿e na razie nie bêdzie og³aszanych zwolnieñ, a 2 grudnia, gdy zniesione zostan¹ restrykcje, sklepy zostan¹ ponownie otwarte. Honorowane bêd¹ wszystkie zamówienia online, tak¿e te z weekendu obejmuj¹cego Black Friday. Deloitte chce na razie badañ jakie s¹ mo¿liwe opcje dla przysz³oœci Arcadia Group. W wyniku bankructwa utrat¹ pracy zagro¿onych jest 13 tys. osób, z których wiêkszoœæ przebywa teraz na przymusowych urlopach.

Zdaniem analityków niektóre marki, np. Topshop (która by³a obecna w Polsce do 2017) czy Topman nie powinny mieæ problemu ze znalezieniem nabywców. Wœród potencjalnych nabywców wymienia siê np. popularny sklep online Boohoo czy Frasers Group.

Football news:

Barcelona did not pay the players for six months in December, although they took out a loan. The club promises payments in February
Messi is in Barca's bid for the Cup game with Rayo Vallecano. Dest will not play due to muscle problems
Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen