Poland

Bruksela do rządów: nie oszczędzajcie! Wydawajcie ile się da

Zamkniêta restauracja w Mediolanie

Zamkniêta restauracja w Mediolanie

Bloomberg

Komisja Europejska proponuje kontynuacjê zawieszenia rygorów bud¿etowych nawet do koñca 2022 r. Zamiast oszczêdzaæ, trzeba wydawaæ publiczny grosz.

Rok pandemii to rok nadzwyczajnych zasad w unijnych finansach. Od marca 2020 r. zawieszone jest stosowanie Paktu Stabilnoœci i Wzrostu, który zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do osi¹gniêcia równowagi bud¿etowej w œrednim okresie, a w gorszych czasach do nieprzekraczania limitu 3 proc. produktu krajowego brutto dla deficytu bud¿etowego i 60 proc. dla d³ugu publicznego.

Czytaj tak¿e: Koronawirus: Co najmniej dwa lata odbudowy po pandemii

Umo¿liwia to przyjêta przez UE tzw. klauzula wyjœcia pozwalaj¹ca na przelewanie wielkich strumieni publicznych pieniêdzy na ratowanie gospodarki. Równolegle KE poluzowa³a tak¿e zasady udzielania takiej pomocy publicznej. Wed³ug Brukseli œrodki fiskalne i na ratowanie p³ynnoœci z³agodzi³y spadek PKB w 2020 r. o oko³o 4,5 pkt proc.

Dwa lata dyspensy

Teraz Komisja Europejska proponuje, ¿eby klauzula wyjœcia obowi¹zywa³a nawet do koñca 2022 r. – Kluczowym kryterium oceny, czy dalej nale¿y j¹ wykorzystywaæ, by³oby to, czy poziom aktywnoœci gospodarczej w UE przekroczy poziom sprzed kryzysu, czyli z 2019 r. – powiedzia³ Valdis Dombrovskis, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej. Prognoza Komisji zak³ada, ¿e powinno to nast¹piæ w po³owie 2022 r. – Zatem ogólna klauzula korekcyjna pozostaje aktywna w 2022 r., ale ju¿ nie w 2023 – uwa¿a Dombrovskis.

Nie jest jednak tak, ¿e pañstwa powinny prowadziæ tak¹ politykê wsparcia gospodarki jak do tej pory. Po pierwsze, jeœli rozpêdzi siê akcja szczepieñ, to za kilka miesiêcy bêdzie mo¿na zacz¹æ luzowaæ rygory zamkniêcia gospodarki. I wtedy mechanizmy ochrony miejsc pracy i wsparcia p³ynnoœci firm nale¿y zast¹piæ instrumentami finansowania o¿ywienia gospodarczego.

Po drugie, w po³owie roku zaczn¹ p³yn¹æ pieni¹dze z unijnego Funduszu Odbudowy gospodarki – 750 mld euro. To zdejmie czêœæ presji z rz¹dów pañstw cz³onkowskich, które bêd¹ mog³y skupiæ siê na instrumentach nie wymagaj¹cych a¿ takiego zaanga¿owania bud¿etów narodowych.

Komisja Europejska proponuje kontynuacjê zawieszenia rygorów bud¿etowych

AFP

Wreszcie po trzecie, kraje ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Grecja ma d³ug publiczny siêgaj¹cy 200 proc. PKB, co jest jeszcze spadkiem po wielkim kryzysie finansowym. Nieco ni¿sze, ale równie¿ bardzo wysokie, wskaŸniki maj¹ Hiszpania, W³ochy, Portugalia, Belgia czy Francja. Na drugim biegunie s¹ pañstwa z d³ugiem znacznie poni¿ej granicy 60 proc. PKB. Dlatego w przysz³oœci Komisja wyda zindywidualizowane zalecenia.

– Kraje UE o niskim ryzyku dla zrównowa¿onego rozwoju powinny prowadziæ politykê wspieraj¹c¹, a te o wysokim poziomie zad³u¿enia powinny prowadziæ bardziej ostro¿n¹ politykê – powiedzia³ Dombrovskis. Jednak kraje o wysokim d³ugu to jednoczeœnie w wiêkszoœci te, które mog¹ najbardziej ucierpieæ na pandemii, co na pewno utrudni Brukseli zalecenia przejœcia do polityki oszczêdzania.

Na wielk¹ skalê

Zdecydowanym zwolennikiem trzymania kursu na du¿e wydatki bud¿etowe jest Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarczych, by³y premier W³och. Wed³ug niego zarówno w UE, jak i na arenie miêdzynarodowej jest coraz wiêksza zgoda co do tego, by unikn¹æ przedwczesnego wycofania wsparcia fiskalnego. – W obecnych okolicznoœciach ryzyko zbyt ma³ych dzia³añ przewy¿sza ryzyko zrobienia zbyt du¿o. To czas, by „dzia³aæ na wielk¹ skalê", cytuj¹c nowego sekretarza skarbu USA – powiedzia³ W³och.

Dlatego KE jasno stwierdza, ¿e za szybkie wycofanie wsparcia by³oby b³êdem politycznym. – Najlepszym sposobem zabezpieczenia zdolnoœci obs³ugi d³ugu publicznego, najlepszym sposobem ograniczenia ryzyka powstawania blizn i dywergencji gospodarczej jest wspieranie o¿ywienia – stwierdzi³ Gentiloni. I powiedzia³, ¿e Komisja wróci do przegl¹du regu³ fiskalnych po ustaniu sytuacji nadzwyczajnej zwi¹zanej z Covid-19.

W 2020 r. pañstwa cz³onkowskie udzieli³y bezprecedensowo du¿ej pomocy fiskalnej dla swoich gospodarek wynosz¹cej ok. 8 proc. PKB. To obejmuje zarówno wydatki z bud¿etu, jak i automatyczne korekty p³atnoœci podatków i œwiadczeñ socjalnych (tzw. automatyczne stabilizatory). Dodatkowo zapewni³y równie¿ wsparcie p³ynnoœciowe warte 19 proc. PKB, g³ównie w formie gwarancji publicznych. Jak dot¹d wykorzystano oko³o jednej czwartej dostêpnych gwarancji.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless