Poland

Bruksela chce wiedzieć, co ze szczepionkami Pfizera

Komisja Europejska bêdzie staraæ siê o uzyskanie od Pfizera wyjaœnieñ dotycz¹cych opóŸnieñ w dostawach szczepionek na COVID-19. Zdaniem Helmuta Jeggle z firmy Athos, dawek w I kwartale nie zabraknie.

- Zwrócimy siê do tej firmy o wyjaœnienia — powiedzia³ rzecznik Komisji na zwyklej konferencji prasowej zapytany o nowe opóŸnienia w przysz³ym tygodniu zg³aszane przez kraje Unii. Wczeœniej Pfizer i Komisja twierdzi³y, ¿e nie bêdzie nowych opóŸnieñ w przysz³ym tygodniu — pisze Reuter

Z kolei najwiêkszy inwestor w niemieckiej firmie BioNTech, która wspólnie z Pfizerem opracowa³a szczepionkê stosowan¹ ju¿ w Europie, oœwiadczy³, ¿e kraje europejskie powinny wykorzystaæ wszystkie partie szczepionek dostarczone dot¹d przez obu producentów, bo wystarczy ich na wykonanie drugich szczepieñ dziêki planowanemu zwiêkszeniu produkcji. Niektóre kraje ogranicza³y pierwsze szczepienia obawiaj¹c siê, ¿e zabraknie dawek na powtórne szczepienia po up³ywie 3 tygodni.

Helmut Jeggle, dyrektor firmy Athos, noœnika inwestycyjnego braci Thomasa i Andreasa Strüngmannów, posiadaczy niemal po³owy akcji w BioNTech, powiedzia³ w wywiadzie dla miesiêcznika „Manager Magazine", ¿e Dania nie odk³ada dostarczanych partii na drug¹ turê szczepieñ. — Dania to przyk³ad modelowego zachowania — powiedzia³ Jeggle zapytany, dlatego Europa spóŸnia siê z kampani¹ szczepieñ. Doda³, ¿e w niektórych rejonach Niemiec zmagazynowano jako rezerwê po³owê z otrzymanych dawek na ponowne zaszczepienie w przewidzianym terminie 3 tygodni tych, którzy dostali ju¿ pierwsz¹ dawkê.

- Taki poziom gromadzenia zapasów nie jest konieczny, bo zrobimy wszystko, aby naprawdê dostarczyæ obiecane wielkoœci w I kwartale, niezale¿nie od pewnych potkniêæ w belgijskiej fabryce w Puurs w ci¹gu jednego czy dwóch tygodni — zacytowa³ Reuter dyrektora Athosa.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7