Poland

Bricomarche z własnymi automatami paczkowymi

Sieæ marketów z produktami do domu i ogrodu rozwija ofertê tzw. bricomatów.

To specjalne automaty zlokalizowane przed sklepami, w których mo¿na przez ca³¹ dobê, siedem dni w tygodniu, odebraæ tak¿e wielkogabarytowe przesy³ki. Obecnie na polskim rynku dostêpne s¹ 24 takie maszyny, ale sieæ w³aœnie og³osi³a, ¿e planuje, by do koñca przysz³ego roku bricomaty pojawi³y siê obok ka¿dego supermarketu Bricomarche w naszym kraju.

Z danych sieci wynika, ¿e zainteresowanie specjalnymi boksami do odbioru towarów kupionych online szybko roœnie. Blisko 80 proc. ankietowanych twierdzi, ¿e to atrakcyjna opcj¹ odbioru zamówieñ.

– Bricomaty ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem klientów, dlatego udoskonalamy to rozwi¹zanie, aby jak najlepiej spe³nia³o oczekiwania kupuj¹cych. Zmieniamy i optymalizujemy uk³ad boksów, ¿eby dopasowaæ je do potrzeb klientów. Ponadto przygotowaliœmy dodatkowe niestandardowe modu³y dla sklepów, w których ta forma odbioru jest szczególnie popularna – komentuje Katarzyna Jañczak-Stefanide, dyrektor generalna sieci Bricomarche w Polsce. I podkreœla, na koniec br. w sieci ma byæ ju¿ ponad 50 bricomatów.

Z danych zgromadzonych przez sieæ wynika, ¿e co pi¹ta paczka w bricomacie jest odbierana w ci¹gu godziny od powiadomienia. W okresie trzech pierwszych kwarta³ów br. klienci najczêœciej odbierali zamówienia miêdzy godzin¹ 18 a 19 (ok. 30 proc. paczek).

– Obserwujemy zwyczaje konsumenckie Polaków i na ich podstawie rozwijamy ofertê. Nasi klienci maj¹ do wyboru trzy opcje odbioru zamówienia: w sklepie stacjonarnym, za poœrednictwem kuriera lub lokalnej dostawy oraz w wybranych lokalizacjach w bricomatach – dodaje Jañczak-Stefanide.

Bricomarche przeprowadzi³o badanie „Zwyczaje remontowe Polaków. Czy produkty do remontu i wykoñczenia wnêtrz kupujemy online?”. Okazuje siê, ¿e najpopularniejszymi formami odbioru zakupów online s¹: boksy (69 proc.) i dostawa kurierska (67 proc.).

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches