Poland

Brexit wielkim wyzwaniem dla branży spożywczej

Kluczowy z punktu widzenia polskiego eksportu rynek brytyjski nadal ma du¿y potencja³.

1 stycznia zakoñczy³ siê okres przejœciowy, a w ¿ycie wesz³a nowa umowa handlowa Wielkiej Brytanii z UE. Zdaniem ekspertów Santander Bank Polska, choæ uda³o siê unikn¹æ wprowadzenia wysokich ce³ na rodzime produkty, to od tego momentu handel wygl¹da zupe³nie inaczej.

– Od 2021 r. sprzeda¿ produktów z UE do Wielkiej Brytanii jest eksportem na rynek „krajów trzecich”. To wi¹¿e siê z nowymi obowi¹zkami administracyjnymi, zarówno po stronie polskiego sprzedawcy, jak i brytyjskiego importera. W niedalekiej przysz³oœci nale¿y spodziewaæ siê tak¿e zmian w brytyjskim prawie ¿ywnoœciowym, np. wymagañ jakoœciowych dla produktów spo¿ywczych czy zawartoœci etykiet. Dla przedsiêbiorstw oznacza to koniecznoœæ ci¹g³ego monitorowania zmian oraz dostosowywania do nich swoich produktów – stwierdzi³ Grzegorz Rykaczewski, analityk Santandera.

Nowa umowa handlowa najbardziej wp³ywa na bran¿ê miêsn¹. W 2019 r. brytyjski rynek odpowiada³ za m.in. 14 proc. ca³kowitego eksportu miêsa drobiowego przez polskich producentów oraz 33 proc. eksportu kie³bas oraz wêdlin. Nowymi regulacjami dotkniête s¹ równie¿ wytwórcy s³odyczy, bran¿a piekarska oraz tytoniowa.

– Wielka Brytania – pomimo brexitu – pozostaje krajem o wysokim potencjale dla polskiego sektora rolno-spo¿ywczego. To rynek prawie 67 milionów konsumentów i jedna z najwiêkszych gospodarek œwiatowych. To równie¿ kraj, w którym – wed³ug szacunków brytyjskiego urzêdu statystycznego - ¿yje prawie milion Polaków. Tworzy to potencja³ do rozwoju sprzeda¿y zarówno towarów masowych, nieprzetworzonych, ale te¿ produktów wysoko przetworzonych, w tym sprzedawanych pod markami polskich producentów – podsumowa³ Rykaczewski.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7